Visuomenės subalansuotos plėtros valdymas : habilitacinis darbas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Visuomenės subalansuotos plėtros valdymas: habilitacinis darbas
Alternative Title:
Management of the Balanced Development of the Society
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
130 lap
Notes:
Habil. darbas (socialiniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTHabilitaciniame darbe autorius nagrinėdamas visuomenės subalansuotos plėtros valdymą bando susieti šiandieninę tradicinę ekonominės plėtros paradigmą bei vyraujačias ekonomines teorijas su ekologiškai subalansuotos ekonomiės plėtros paradigma bei kitomis socialiai ir ekologiškai orientuotomis ekonominėmis teorijomis, tyrime pasinaudojama jų sąvokomis, pagrindiniais dėsningumais ir principais, metodologinėmis, hipotezėmis. Habilitacinio darbo mokslinės problemos esmę glaustai būtų galima apibrėžti taip: kokie yra visuomenės subalansuotos plėtros valdymo esmės išryškėjimo ekonominių ir vadybinių teorijų raidoje etapai ir dėsningumai bei kokie yra socialiai orientuotų ekonominių teorijų esminiai bruožai, suteikiantys galimybę pažinti ir sumodeliuoti subalansuotus ekonominių sistemų plėtros variantus, palyginti juos tarpusavyje, atskleisti jų gyvavimo procesus valdymo požiūriu. Habilitacinio darbo tyrimo objektas - visuomenės subalansuotos plėtros ir jos valdymo idėjų vystymasis ekonominių terijų raidoje, visuomenės subalansuotos plėtros valdymo procesas ir aplinkos indikatoriai, naudotini subalansuotumo sprendimų priėmime.

ENIn the habilitation work, while analysing the management of the balanced development of the society, the author tries to relate today’s traditional paradigm of economic development and prevailing economic theories with a paradigm of ecologically balanced economic development and other socially and ecologically oriented economic theories. In the analysis their concepts, main consistent patterns and principles and methodological hypothesis are used. The essence of the habilitation work’s scientific problem could be briefly defined as follows: what are the stages and consistent patterns of the showing up of the essence of the balanced development management of the society in the evolution of economic and management theories and what are the essential features of the socially-oriented economic theories that provide with a possibility to know and to model the balanced variants of the development of economical systems, to compare them and to reveal their existence processes from the viewpoint of management. The object of habilitation work research is the development of the balanced development of the society and its management ideas in the evolution of economic theories, the process of management of the balanced development of the society and the environmental indicators usable in making the decisions regarding balance.

Related Publications:
Seniūnijos vystymo problemų analizė / Alvydas Baležentis. Viešoji politika ir administravimas. 2008, Nr. 24, p. 72-78.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10372
Updated:
2022-01-05 17:55:49
Metrics:
Views: 4
Export: