Viešojo administravimo institucijų tobulinimas transformacijų laikotarpiu : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo administravimo institucijų tobulinimas transformacijų laikotarpiu: disertacija
Alternative Title:
Improvement of Public Administration Institutions during Transformation Period
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
168 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2006 metais Lietuvos žemės ūkio universitete Ekonomikos ir vadybos fakultete Administravimo ir kaimo plėtros katedroje. Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
  • Dr. disert. santrauka: Improvement of public administration institutions in the period of transformations Kaunas, 2006 33 p. : schem
  • Dr. disert. santrauka: Improvement of public administration institutions in the period of transformations Kaunas, 2006 [Elektroninis išteklius]
Summary / Abstract:

LTNors viešasis administravimas, kaip mokslas ir praktika, Lietuvoje nėra visiškai naujas reiškinys, tačiau šiandien dar negalime pasigirti moderniomis viešojo administravimo institucijomis. Vis dar egzistuoja problema, kaip reikia suformuoti viešojo administravimo institucijų sistemas, kad jos veiktų efektyviai. Vykstant spartiems transformacijos procesams, susijusiems su socialiniais ir ekonominiais pokyčiais, integracijos ir globalizacijos įtaka, būtina reformuoti viešųjų institucijų administravimą, didinti jo efektyvumą. Paskutiniaisiais dešimtmečiais dauguma pasaulio valstybių vykdė įvairias viešojo administravimo reformas, kurių tikslas buvo viešųjų institucijų veiklos efektyvumo didinimas. Atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje taip pat buvo pradėtos viešojo administravimo reformos, tęsiamos iki šių dienų. Disertacijoje nebuvo keltas tikslas diagnozuoti visų Lietuvos viešojo administravimo institucijų būklę. Empirinio tyrimo objektu pasirinktos Lietuvos rajonų savivaldybių administracijos. Atlikus sisteminę mokslinės literatūros analizę buvo suformuota mokslinė problema – iki šiol nėra kompleksinės viešojo administravimo institucijų veiklos tobulinimo veiksnių sistemos bei viešojo administravimo institucijų veiklos tyrimo metodikos. Lietuvoje nėra atlikta darbų ir , kuriuose būtų sistemiškai nagrinėjami viešojo administravimo tobulinimo veiksniai. Darbo tikslas: atlikus viešojo administravimo tobulinimo veiksnių analizę, parengti viešojo administravimo institucijų (savivaldos lygmenyje) veiklos tobulinimo modelį transformacijų laikotarpiu.

ENAlthough public administration - both as a science and a practical discipline - is not new in Lithuania, today we still cannot point to modern public administration institutions. We still face a problem, how to shape the system of public administration institutions, so that they would function effectively. As rapid transformation processes - related to social and economic changes, influence of integration and globalization - take place, it is necessary to reform administration of public sector institutions, to improve their efficiency. In the recent decades, majority of world countries implemented a variety of public administration reforms, whose aim was to improve the efficiency of public sector institutions. After restoration of independence, Lithuania also set out on implementing public administration reforms, which continue to this day. The dissertation did not aim to diagnose state of all Lithuanian public administration institutions. Lithuanian district self-governments were chosen as the object of empirical research. Following systemic analysis of scientific literature, the author formulated a scientific problem – until today, there is no comprehensive system of factors improving the functioning of public administration institutions and research methodology for studying the functioning of public administration institutions. In Lithuania, there are no performed studies, which would address factors improving the functioning of public sector. The goal of the research: based on analysis of factors improving public administration, to prepare a model of improving the functioning of public administration institutions (on a self-government level) during transformation period.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10370
Updated:
2022-02-07 20:09:25
Metrics:
Views: 18
Export: