Viešbučių paslaugų vartotojų elgsena : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešbučių paslaugų vartotojų elgsena: disertacija
Alternative Title:
Behaviour of Hotel Services Customers
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
158 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTPlėtojant viešbučių paslaugų rinką ir atsižvelgiant į socialinio – ekonominio gyvenimo pokyčius, būtina adekvačiai modeliuoti viešbučių paslaugų vartotojų elgseną bei numatyti jos kaitą. Deja, šiuolaikinėse vartotojų elgsenos teorijose stokojama modelių bei sprendimų, įgalinančių reaguoti į viešbučių paslaugų vartotojų elgsenos dinamiką, suvokiant, kad ją lemia daugelis kokybiškai naujų požymių, atspindinčių globalizacijos, eurointegracijos bei informacinės visuomenės ypatumus. Toks šiuolaikinių teorijų ir metodikų neadekvatumas realiame gyvenime traktuojamas kaip svarbi mokslinė problema. Daktaro disertacijoje formuluojamas tikslas – parengti ir paskleisti viešbučių paslaugų vartotojų elgsenos pažinimo metodus bei priemones, kurios leistų užtikrinti globalizacijos ir informacinės visuomenės sąlygoms adekvatų viešbučių paslaugų vartotojų poreikių patenkinimo lygį. Siekiant šio tikslo, atlikta viešbučių paslaugų vartotojų elgsenos modeliavimo galimybių teorinė interpretacija ir ja remiantis identifikuoti principiniai viešbučių paslaugų vartotojų elgsenos modelių kintamieji. Suformuluota teorinį bei metodologinį požiūrį integruojanti viešbučių paslaugų vartotojų elgsenos modeliavimo koncepcija. Empirinėje dalyje trianguliacijos metodologijos pagrindu parengta viešbučių paslaugų vartotojų elgsenos empirinių tyrimų metodika ir pritaikyta tiriant Lietuvos viešbučių paslaugų vartotojų elgseną; remiantis gautais empirinių tyrimų rezultatais, suformuluota originali viešbučių paslaugų vartotojų elgsenos modeliavimo koncepcija ir sudaryti sprendimų priėmimo proceso modeliai. [Iš leidinio]

ENIn developing hotel services market and taking into account changes in socio-economic life, it is necessary to model adequately behaviour of hotel services customers and foresee how it changes. Unfortunately, contemporary theories of customer behaviour lack models and solutions enabling to respond to the dynamics of change in behaviour of hotel services customers; one must realize that such changes are the result of many qualitative factors reflecting conditions of globalization, euro-integration, and information society. An inadequate fit between contemporary theories and methodologies and real life is treated as an important scientific problem. Doctor's dissertation formulates a goal – to prepare and promote cognitive methods and instruments for defining behaviour of hotel services customers enabling to ensure an adequate level of satisfaction of hotel services customer under conditions of globalization and information society. To achieve this goal, the author performed theoretical interpretation of possibilities of modelling behaviour of hotel services customers and, based on its results, identified principal variables in models of behaviour of hotel services customers. The work presents conceptualized theoretical and methodological conception of modelling behaviour of hotel services customers. In empirical part, on the basis of triangulation methodology, the author prepared empirical methodology of studying behaviour of hotel services customers and adapted it to studies of behaviour of Lithuanian hotel services customers; based on obtained empirical results, the author formulates an original concept of modelling behaviour of hotel services customers and formulates models of decision-taking process.

Related Publications:
Mokslininkų, tyrėjų organizacijų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimo modelis / Diana Cibulskienė, Rigita Tijūnaitienė, Jurgita Bersėnaitė, Aina Būdvytytė-Gudienė, Vaida Steponavičiūtė, Vaidas Dargis. Šiauliai : Šiaurės Lietuva, 2010. 178 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10369
Updated:
2022-02-07 20:08:54
Metrics:
Views: 19
Export: