Pramonės įmonių plėtra: ekspansijos strategijos : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pramonės įmonių plėtra: ekspansijos strategijos: disertacija
Alternative Title:
Growth of Industrial Companies: Expansion strategies
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
141 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTŠiandien Lietuvos pramonės įmonės susiduria su reiklesne verslo aplinka, kuri apibūdinama kaip nestabili, greitai kintanti, priešiška ir dėl šių priežasčių sunkiai nuspėjama ar netgi chaotiška. Pažymėtina, kad perėjimas iš komandinės į rinkos santykių sistemą neužtikrino Lietuvos pramonės įmonių veiklos efektyvumo. Gerų rezultatų pasiekė tik tos įmonės, kurios taikė valdymo know-how, orientuotus į rinkos poreikius ir sugebėjo rasti perspektyvias nišas produkcijai realizuoti patraukliose rinkose. Susiklosčius tokiai situacijai, išryškėjo būtinumas spręsti svarbias problemas, siejamas su pramonės įmonių ekspansijos strategijų rengimu ir įgyvendinimu. Tai tapo aktuali vadybos mokslo problema, kurią reikia tirti ir spręsti. Darbo tikslas – sudaryti prielaidas inovatyviai ir kryptingai plėtoti pramonės įmonių veiklą parengiant sisteminį ekspansijos strategijos rengimo ir įgyvendinimo modelį. Keliami uždaviniai: - išanalizuoti „produkto - rinkos“strategijų modelius; - numatyti produkto gyvavimo ciklo teorijos taikymo galimybes rengiant ir įgyvendinant ekspasijos strategijas; - parengti ekspansijos strategijų Lietuvos pramonės įmonėse rengimo ir įgyvendinimo tyrimų metodiką ir modelį; - numatyti ekspansijos strategijų pramonės įmonėse rengimo ir įgyvendinimo perspektyvas. Mokslinio naujumo elementu laikytinas pramonės įmonių ekspansijos strategijų rengimo ir įgyvendinimo modelis, numatantis produkto gyvavimo ciklo teorijos taikymo galimybes. Atlikto teorinio tyrimo rezultatai prisidės prie ekspansijos strategijų koncepcijos plėtojimo, bei įgyvendinimo Lietuvos pramonės įmonėse.

ENToday, Lithuanian industrial companies face more demanding business environment, which is alternatively defined as unstable, quickly changing, hostile and, for these reasons, difficult to predict or even chaotic. It is notable that transition from command to market-based economy did not ensure the effectiveness of Lithuanian industrial companies. Good results were achieved only by those companies that applied management know-how geared towards market needs and managed to find promising niche areas for selling production in attractive markets. In this situation, there emerged a need to solve important problems related to preparation and implementation of expansion strategies of industrial companies. This area has become a salient problem of management science meriting research and solutions. The goal of the research – to form conditions for innovative and focused development of activities of industrial companies by preparing a systemic model of preparing and implementing expansion strategies. The author sets to achieve these objectives: - to analyze models of "product - market" strategies; - to establish the possibilities of applying product lifecycle theory in preparing and implementing expansion strategies; - to prepare research methodology and a model of preparing and implementing expansion strategies in Lithuanian industrial companies; - to foresee the possibilities of preparing and implementing expansion strategies in industrial companies. The element of scientific contribution consists in the model of preparing and implementing company expansion strategies foreseeing application possibilities of product lifecycle theory. The results of performed theoretical research shall contribute towards development and implementation of expansion strategies concept in Lithuanian industrial companies.

Related Publications:
Strategy research in Lithuania with respect to actualities in the field / Zita Monkevičienė, Egidijus Rybakovas, Inga Uus. Socialiniai mokslai. 2003, Nr. 4 (41), p. 35-47.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10348
Updated:
2022-02-07 20:09:19
Metrics:
Views: 14
Export: