Lietuvos muitinės veiklos pokyčių strateginis valdymas internacionalizavimo sąlygomis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos muitinės veiklos pokyčių strateginis valdymas internacionalizavimo sąlygomis: disertacija
Alternative Title:
Strategic Management of Changes in Lithuanian Customs Activities under Internationalization Conditions
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
143 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2003. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Strategic change management in the Lithuanian customs under conditions of internationalisation Kaunas, 2003 30 p
Summary / Abstract:

LTŪkio internacionalizavimo sąlygomis muitinės išorinės ir vidinės aplinkos pokyčiai turi svarbią įtaką taktinei ir strateginei jos veiklai. Todėl svarbu moksliškai pagrįsti, kaip šie pokyčiai įtakoja muitinės strategiją, jos veiklos perspektyvas, kaip juos galima valdyti konkrečioje šalyje tarptautinių normų kontekste. Lietuvos mokslininkai nėrą atlikę išsamesnių tyrimų apie tikėtinus muitinės veiklos pokyčius bei jų strateginį valdymą. Disertacijos mokslinių tyrimų objektas – funkciniai-organizaciniai pokyčiai muitinės veikloje ir jų strateginis valdymas ūkio internacionalizavimo sąlygomis. Mokslinių tyrimų tikslas – remiantis ekonominės veiklos internacionalizavimo poveikio muitinės veiklos internacionalizavimo procesui analize, nustatyti sisteminius pokyčius muitinės institucijoje ir suformuluoti jų strateginio valdymo tikslus. Išanalizavus pagrindinius organizacijų strategijų formavimo modelius, disertaciniame darbe pagrįsta, kad muitinės kaip valstybinės makroinstitucijos strategijos rengimui labiausiai priimtinas projektavimo modelis. Tai sąlygoja dvi priežastys: 1) šis modelis mažiausiai remiasi valstybinei veiklai nesvarbiais kriterijais (konkurencingumas, paklausos pasiūlos mechanizmai, produktų įsiūlymo procedūros ir kt.); 2) šiame modelyje akcentuojama pokyčių svarba. Pagal strateginių tikslų formavimo metodologiją, disertacijoje nustatyti Lietuvos muitinės pagrindiniai strateginiai tikslai. Tai suteikia galimybę Lietuvos integracijos į ES struktūras organizatoriams ir vykdytojams suformuoti efektyvią vadybinių veiksmų programą.

ENChanges in the external and internal environment of the Customs under conditions of economy internationalization have significant influence on its tactical and strategic activity. Thus, it is important to scientifically justify, how these changes influence the strategy of the Customs and its activities perspectives, and how they can be controlled in a particular country in the context of international norms. The object of the dissertation’s research is the functional-organizational changes in the activities of the Customs and their strategic management under conditions of economy internationalization. The aim of the research is to identify the systemic changes in the institution of the Customs and to formulate the purposes of their management, in accordance with the analysis of economic activity internationalization influence on the internationalization process of the activities of the Customs. After analysing the main strategy formation models of the organisations, the dissertation substantiates that the design model is the most acceptable variant for preparing the strategy for the Customs as a state macro institution. It is determined by two reasons: 1) this model is least based on the criteria irrelevant to the state activities; 2) significance of the changes is emphasized in this model. According to the methodology for the formation of strategic objectives, the main strategic objectives of the Lithuanian customs were identified in the dissertation. This provides a possibility for the organizers of Lithuania’s integration into the EU structures to form an effective program on management actions.

Related Publications:
Strategy research in Lithuania with respect to actualities in the field / Zita Monkevičienė, Egidijus Rybakovas, Inga Uus. Socialiniai mokslai. 2003, Nr. 4 (41), p. 35-47.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10328
Updated:
2022-02-07 20:09:32
Metrics:
Views: 30
Export: