Darbuotojų santykių transformacija informacinių technologijų taikymo poveikyje : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbuotojų santykių transformacija informacinių technologijų taikymo poveikyje: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2004.
Pages:
193 lap
Notes:
Disertacija rengta 2000-2003 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (social. m.) - Tarptautinė aukštoji vadybos mokykla (ISM), 2004. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Transformation of the employees' relations under the influence of the application of information technologies Kaunas, 2004 34 p., įsk. virš. : schem
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinės visuomenės dinamiški vystymosi procesai ir greitas technologinės bazės atsinaujinimas sąlygoja visapusiškus kokybinius visuomenės pasikeitimus. Tiesioginį žmonių bendravimą tiek asmininiuose, tiek darbiniuose santykiuose keičia bendravimas pažangiomis informacinėmis technologinėmis (IT) priemonėmis, pradedant mobiliaisiais telefonais ir baigiant kompiuteriniais tinklais. Disertacijoje autorė išskiria dvi pagrindines problemos kryptis: 1) darbuotojų santykiai įvairių organizacijų valdymo procesų atžvilgiu – analizuojama žmogiškojo veiksnio įtaka verslo procesams ir organizacijos rezultatams; 2) IT įtaka žmogiškajam veiksniui organizadijoje – analizuojama darbuotojų santykiai organizacijoje. Mokslinės problemos esmė – kaip IT naudojimas įgalina transformuoti darbutojų santykius per juos sudarančias dedamąsias. Tyrimo apribojimai – darbuotojų santykiai tiriami iš vadybos ir administravimo pozicijų, netiriant asmenybės dalykų – tai psichologijos mokslo objektas. Tyrimo objektas – IT poveikis darbuotojų santykių dedamosioms. Tyrimo tikslas – ištirti darbuotojų santykių transformacijos tendencijas IT taikymo poveikyje. Siekiant šio tikslo, yra sprendžiami tokie uždaviai: - remiantis mokslinės literatūros analize ir skirtingų darbuotojų santykių interpretacijomis, patikslinti darbuotojų santykių samprata; - atskleisti darbuotojų santykių evoliuciją vadybos raidoje; - išnagrinėti IT, kaip darbuotojų santykių transformacijos veiksnio, empirinį ištyrimo lygį - suformuoti darbuotojų santykių transformacijos IT taikymo poveikyje tyrimo modelį.

ENDynamic processes of modern society development and quick renewal of technology base determine universal qualitative changes in the society. In the dissertation the author separates two main directions of the problem: 1) relationship between employees from the viewpoint of various management processes of organizations – the influence of human factor on business processes and results of an organization are being analysed; 2) influence of IT on human factor within an organization – the employees’ relations within the organization are analyzed. The essence of scientific problem is how the usage of IT enables to transform the employees’ relations through components forming them. Limitations of the research – the employees’ relations are analysed from the management and administration positions, without analysing the personality subjects – this is an object of psychology. The object of the research – IT influence on components of the employees’ relations. The aim of the research – to analyse the tendencies of employees’ relationship transformation under influence of IT application. While reaching this aim, the following tasks are being solved: - to specify a conception of employees’ relations in conformity with analysis of scientific literature and interpretations of different employees’ relations; - to reveal the evolution of employees’ relations in management development; - to analyse an empirical survey level of IT, as a factor of transformation of employees’ relations; - to form a research model of transformation of employees’ relations under the influence of IT application.

Related Publications:
Informacinės technologijos kaip darbuotojų pasitenkinimo darbu veiksnys / Ingrida Šarkiūnaitė, Ingrida Gaputienė. Informacijos mokslai. 2006, t. 37, p. 73-82.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10311
Updated:
2022-02-07 20:08:49
Metrics:
Views: 45
Export: