Immanuelio Kanto pedagogikos sistema : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Immanuelio Kanto pedagogikos sistema: disertacija
Alternative Title:
The System of pedagogy of Immanuel Kant
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
117 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTKad Kantas buvo ne tik filosofas, bet ir pedagogas, turėjęs įtakos vėlesnėms ugdymo teorijoms, žino nedaugelis. Mokslinėje literatūroje minimas Kanto pedagoginis palikimas, tačiau nėra darbų, pristatančių jo pedagogiką kaip sistemą. Lietuvoje Kantu kaip pedagogu domėtasi mažai, nors jo pažiūros į žmogaus prigimtį būti protinga ir dora būtybe yra aktualios. Šio tyrimo problema – Kanto pedagogika kaip sistema, tikslas – išnagrinėjus Kanto filosofiniuose, antropologiniuose ir pedagoginiuose raštuose dėstomas pedagogines pažiūras, atskleisti jo pedagogikos sistemą. Sprendžiami šie tyrimo uždaviniai: • Nagrinėjama Kanto pedagoginė biografija: darbas namų mokytoju, pedagoginė ir mokslinė veikla Karaliaučiaus universitete. • Apibrėžiamas Kanto pedagogikos mokslo objektas, žmogaus prigimties ir ugdymo santykis, pedagogikos funkcija. Žmogaus prigimtis matuojama ne tik biologiniais, bet ir proto, doros kriterijais. Ugdymo poreikį lemia juslinės ir protingos būtybės vidinis konfliktas. Gėrio, išminties užuomazgos duodamos, kad žmogus realizuotų save, tapdamas laisva ir protinga būtybe. • Remiantis Kanto pažinimo teorija, nustatomas didaktikos vaidmuo pedagoginėje sistemoje, pateikiami mokymo tikslai, principai, metodai. • Aiškinama drausminimą, dorovinimą, estetinį ir religinį auklėjimą apimanti auklėjimo koncepcija, paremta dorovės metafizika: valios autonomija, kategoriniu imperatyvu, pareiga, žmogaus kaip savaiminio tikslo samprata. Kanto pedagoginė koncepcija pristatoma kaip sistema jo filosofijos kontekste. Kantui suteikiamas pedagogikos kaip savarankiško mokslo pagrindėjo statusas. [Iš leidinio]

ENThere are not many people who know that Kant was not only a philosopher but also a pedagogue who exerted influence on later theories of education. Scientific literature mentions Kant’s pedagogical heritage, however, there are no works, which present his pedagogy as a system. The problem of this work is Kant’s pedagogy as a system; its goal is to reveal the system of his pedagogy. The following tasks are being solved: • Kant’s pedagogical biography is studied: work as a home teacher, his pedagogical and academic activity at Königsberg University. • The subject of Kant’s pedagogic science, the relation between a human nature and education and the function of pedagogy are defined. The human nature is measured by not only biological but also by mental, moral criteria. The inner conflict between a sensual and intelligent creature determines the need for education. Rudiments of the good, wisdom are given so that man could realise himself and become a free and intelligent creature. • On the basis of Kant’s theory of knowledge the role of didactics in the system of pedagogy is determined; goals, principles and methods of education are presented. • The educational conception embracing discipline, aesthetic and religious education based on metaphysics of morals is elucidated: autonomy of will, categorical imperative, duty, and the conception of man as a self-contained aim. Kant’s pedagogical conception is presented as a system within the context of his philosophy. Kant’s is granted the status of the founder of pedagogy as independent science.

Related Publications:
Nykstanti ugdymo filosofija Lietuvoje : paradoksas ar norma? / Lilija Duoblienė. Acta paedagogica Vilnensia. 2005, t. 14, p. 67-75.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10216
Updated:
2022-02-07 20:08:36
Metrics:
Views: 47
Export: