XVIII a. Kauno regiono oikonimai: struktūriniai semantiniai tipai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVIII a. Kauno regiono oikonimai: struktūriniai semantiniai tipai: disertacija
Alternative Title:
18 c. Kaunas region toponyms: structural semantic types
Publication Data:
Kaunas, 2003.
Pages:
209 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2003. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LT18 a. Kauno regiono toponiminį kontekstą sudaro lingvistinės (bilingvizmas) ir ekstralingvistinės (socialinės, istorinės, politinės) sąlygos, todėl gilinamasi į toponiminės interferencijos procesus bilingvizmo sąlygomis. Darbe analizuojama mokslinė literatūra disertacijos tema ir teikiami tiriamos medžiagos klasifikacijos pagrindai, remiantis lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių ir prancūzų onomastų darbais. 16-19 a. Kauno miesto toponimija, 18 a. hidronimų slaviškos lytys klasifikuojamos pagal kilmę ir semantinę reikšmę, tiriamos susidarymo aplinkybės ir interferenciniai dėsningumai. Remiantis teorinėmis istorinės toponimijos klasifikavimo nuostatomis ir oikonimų lyčių tyrimu, sudaroma ir teikiama viso Kauno regiono 18 a. oikonimų struktūrinių-semantinių tipų klasifikacija. Oikoniminės analizės medžiagą sudaro 18 a. Kauno dekanato parapijų sąrašai. Pavadinimai identifikuoti ir lokalizuoti, remiantis 19-20 a. kartografija ir gyvenviečių sąrašais, papildyti duomenimis iš įvairių 16-20 a. šaltinių. Disertaciją sudaro įvadas, keturios dalys, išvados, šaltinių ir literatūros sąrašai, priedai. [Iš leidinio]

ENIn 18 c., toponymic context of Kaunas region was formed by linguistic (bilingualism) and extra-linguistic (social, historical, political) conditions, therefore the processes of toponymic interference are examined under the conditions of bilingualism. The work analyzes scientific literature on the topic of dissertation and provides the basis for classification of the research material, with a reference to Lithuanian, Russian, Polish, German and French onomasts’ works. Toponomy of 16-19 c. Kaunas city, Slavic genders of 18 c. hydronyms are classified according to descent and semantic meaning, the author researchers how they were formed and what interferential regularities. On the basis of theoretical provisions of classifying historical toponyms and oikonyms by study of gender, the author provides classification of structural-semantic types of oikonyms from entire Kaunas region in 18 c. The material of place name analysis is constituted by parishes’ lists from 18 c. Kaunas diocese. The names are identified and localized, on the basis of 19-20 c. cartography and list of settlements, supplemented by information from various 16-20 c. sources. The dissertation consists of introduction, four parts, conclusions, lists of sources and literature, attachments.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10191
Updated:
2022-02-07 20:09:12
Metrics:
Views: 49
Export: