Lietuvių kalbos deminutyvų stilistika : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos deminutyvų stilistika: disertacija
Alternative Title:
Stylistics of Lithuanian Diminutives
Publication Data:
Šiauliai, 2003.
Pages:
144 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Šiaulių universitetas, 2003. Bibliografija ir rodyklė.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos „Lietuvių kalbos deminutyvų stilistika“ objektas – lietuvių kalbos daiktavardžių ir būdvardžių deminutyvai. Tyrimo tikslas – išanalizuoti deminutyvų stilistinę vertę ir vartoseną dabartinėje lietuvių kalboje. Aptariami deminutyvų tyrimo lietuvių ir užsienio mokslininkų darbuose aspektai. Nagrinėjami daiktavardžių deminutyvai: daryba ir semantinės grupės; vartojimas įvairiose kalbėjimo situacijose, skirtingų funkcinių stilių tekstuose; seka ir funkcijos tekste. Nustatyta, kad deminutyvinės priesagos daiktavardžiams suteikia mažumo, malonumo arba menkumo, ironijos, didumo reikšmę. Deminutyvų darybos reikšmė paprastai priklauso nuo paskutinėje darybos pakopoje pridedamų priesagų. Deminutyvai tekste atlieka keturias funkcijas: dvi pagrindines – tikslinamąją ir vertinamąją, bei dvi papildomas – estetinę ir teksto siejamąją. Analizuojami būdvardžių deminutyvai: daryba ir semantinės grupės; būdvardžių deminutyvų vartojimas tekste, įvairiose kalbėjimo situacijose, skirtinguose funkciniuose stiliuose; deminutyvų atliekamos funkcijos. Išsiaiškinta, kad deminutyviniai būdvardžiai dažniausiai sudaromi su viena priesaga, bet gali būti ir kelių darybos pakopų. Jais pavadinta savybė arba tik sustiprinama, arba sustiprinama ir vertinama teigiamai ar neigiamai, arba tik vertinama be stiprinimo. Tekste deminutyviniai būdvardžiai paprastai atlieka tris tarpusavyje glaudžiai susijusias tikslinamąją ir vertinamąją bei estetinę funkcijas, labai retai – teksto siejamąją. Aptariamas deminutyvų vartojimas metakalbiniuose vienetuose: parodoma, kaip adresantas vertina kalbą (ir pasaulį). [Iš leidinio]

ENThe object of thesis entitles Stylistics of Lithuanian Diminutives—Lithuanian language substantive and adjective diminutives. The aim of the study is to analyse the stylistic value of diminutives and their usage in current Lithuanian. Aspects of studies on diminutives by Lithuanian and foreign scientists are discussed. Substantive diminutives are analysed: formation and semantic groups; usage in various utterance situations, and texts of difference functional styles; sequence and functions in text. It was determined that diminutive suffixes provide nouns with smallness, amiability, or insignificance, irony, largeness. The significance of diminutive formation usually depends on suffixes added at the last stage of formation. In texts, diminutives deliver four functions: two key ones—specification and evaluation—and two additional ones—aesthetic and textual interconnection. Adjective diminutives are analysed: formation and semantic groups; usage of adjective diminutives in text, in various situations, and different functional styles; functions delivered by diminutives. It was determined that diminutive adjectives are usually formed with one suffix but might have a number of formation stages. A quality is this way either only strengthened, or evaluated both positively and negatively, or is evaluated without strengthening. In text, diminutive adjectives have three closely interrelated functions: specification, evaluation, and aesthetic; textual interconnection is extremely rare. Usage of diminutives in metalingual units: it shows how addresser values the language (&the world).

Related Publications:
Deminutyvų reikšmės perteikimas verčiant iš lietuvių į anglų kalbą / Eglė Vainorienė, Jolanta Vaskelienė. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2005, Nr. 1 (5), p. 223-231.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10167
Updated:
2022-02-07 20:08:56
Metrics:
Views: 14
Export: