Kondensuota aplinkybių raiška vokiečių ir lietuvių kalbos dalykiniuose (ekonomikos) tekstuose : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kondensuota aplinkybių raiška vokiečių ir lietuvių kalbos dalykiniuose (ekonomikos) tekstuose: disertacija
Alternative Title:
Condensed expression of circumstances in professional (economic) German and Lithuanian language texts
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
126 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitas, 2003. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTDarbo tikslas – išanalizuoti aplinkybių sintaksinių kondensatų vartojimo ypatumus vokiečių ir lietuvių kalbos ekonomikos tekstuose. Dalykinę kalbą galima apibūdinti kaip su dalyku susijusių faktorių nulemtą kalbos vartojimą. Nevienalytė dalykinė kalba pagal dalyką skirstoma horizontaliai, pvz., matematikos, ekonomikos, biologijos kalba. Klasifikuojant dalykinę kalbą vertikaliai, kriterijumi pasirinktas abstrakcijos, dalykiškumo laipsnis. Ekonomikos kalba kaip dalykinės kalbos horizontali atmaina vadinama įvairių dalykinių kalbų visuma, kurias vartoja asmenys profesinėje, akademinėje ar kitoje aplinkoje, susijusioje su ekonomika. Vienas iš bruožų, būdingų dalykinei kalbai, yra sintaksinė kondensacija. Kondensacija – kalbos priemonės, atstojančios asmenuojamąją veiksmažodžio formą. Vokiečių ir lietuvių kalbų ekonomikos tekstuose aplinkybės išskyrus prieveiksmius reiškiamos tais pačiais kondensatais. Vokiečių ekonomikos kalbos būdingiausi aplinkybių kondensatai yra daiktavardiniai žodžių junginiai su prielinksniais (79%), o lietuvių ekonomikos kalboje – padalyvinės, pusdalyvinės ar dalyvinės konstrukcijos (88%). Rečiausiai kaip sintaksiniai kondensatai vokiečių kalboje vartojamos dalyvinės konstrukcijos (3%), kiek dažniau bendraties konstrukcijos (9%) ir prieveiksmiai (9%). Lietuvių ekonomikos kalboje rečiausiai aplinkybes kondensuoja bendraties konstrukcijos (5%) bei daiktavardiniai žodžių junginiai (7%). Taigi vokiečių dalykinėje kalboje aplinkybės dažniau reiškiamos didesnį kondensacijos laipsnį turinčiais kondensatais nei lietuvių. [Iš leidinio]

ENResearch objective – to analyze specific use of syntax condensates in circumstances in German and Lithuanian language economic texts. Professional language can be defined as language use determined by factors related to a subject. Not unified professional language according to its subject can be divided horizontally, for example, mathematics, economics, biology language. In classifying a professional language vertically, as a criteria one chooses the level of abstraction, professional-matter. Language of economics as a horizontal type of professional language refers to the totality of various professional languages, which are used by individuals in professional, academic or other settings, related to economics. One of the features, specific to a professional language, is syntax condensation. Condensation – language devices replacing conjugated form of a verb. In German and Lithuanian language texts, circumstances – except for adverbs – are expressed in equivalent condensates. The most typical circumstances’ condensates of German economics language are noun collocations with prepositions (79%), while in Lithuanian language – Gerund, adverbial and participial participle constructions (88%). Most seldom syntax condensates in German language are adverbial participle constructions (3%), a bit more frequently used are infinitive constructions (9%) and adverbs (9%). In Lithuanian economics language most seldom condensates for circumstances are infinitive constructions (5%) and noun collocations (7%). Therefore, in German professional language, circumstances are more often expressed by condensates, which have a higher degree of condensation, than in Lithuanian language.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10163
Updated:
2022-02-07 20:08:38
Metrics:
Views: 41
Export: