The Motivation of choice specified professional activities in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Motivation of choice specified professional activities in Lithuania
In the Journal:
Vadyba [Vilniaus universitetas]. 2006, Nr. 2 (11), p. 34-41
Keywords:
EN
Activity; Classifier; Interest; Motives; Self-realization; Value.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje autorius analizuoja profesinės veiklos motyvus, susijusius su asmens profesinės veiklos motyvais ir jų ryšį su individo polinkiais, gebėjimais bei ryšį su amenybės tipu. Didelis dėmesys kreipiamas į motyvus, susijusius su profesinio „aš“ realizavimu. Šie motyvai turi lemiamos reikšmės profesijos pasirinkime. Straipsnyje taip pat nagrinėjama profesijų grupės ir pogrupiai, lyginant su Europos Sąjungos šalyse sukurta ir naudojama klasifikacija. Profesijos parisinkimas šiuolaikinėmis sąlygomis yra labai atsakingas momentas. Tiek orientacija į asmens vertybes, tiek asmeninių savybių realizavimas priklauso nuo to kokia stipri motyvacija buvo pasirenkant profesiją. Šio straipsnio tikslas išanalizuoti kaip profesinės veiklos motyvai siejasi su darbinės veiklos motyvacija ir idivido charakterio vertybėmis. Pagrindinės išvados: 1) motyvai, susiję su asmens darbine veikla skirstomi į darbinės veiklos stimulus, profesinės veiklos motyvus bei motyvai susiję su darbo vieta; 2) darbo motyvų realizacija profesinėje veikloje suteikia pasitikėjimo psichologine prasme; 3) profesijos pasirinkimas priklauso nuo asmenybės tipo, kuris gali būti realistinis, siekiantis nugalėti, intelektualus, visuomeniškas, iniciatyvus bei artistiškas. 4) darbo vietos įvertinimas gali būti susijęs su karjeros galimybe, kūrybiškumo įgyvendinimu ir iniciatyvumu tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje.Reikšminiai žodžiai: Motives; Activity; Self-realization; Value; Interest; Classifier.

ENThe author of the article analyzes the motives of professional activities pertaining to the person’s motivation of professional activities and their relation to the individual’s aptitudes, capabilities and relation to the personality’s type. Big attention is paid to the motives pertaining to the realization of the professional “ego”. These motives have critical importance on the choice of profession. The article also analyzes the profession groups and sub-groups in comparison with the classification developed and used in the European Union countries. The choice of profession under modern conditions is a very responsible moment. Both the orientation to the person's values and the realization of personal features depend on how much strong the motivation was while choosing the profession. The objective of this article is to analyze, how the motivation of professional activities is related to the motivation of labour activities and the values of individual's character. The main conclusions are the following: 1) the motives pertaining to the person’s labour activities are distributed into the stimulus of labour activities, motives of professional activities and motives related to the working place; 2) the realization of labour motives in professional activities give confidence in a psychological sense; 3) the choice of profession depend on the type of personality, which may be realistic, striving to win, intellectual, sociable, initiative and artistic. 4) the evaluation of the working place may be related to the opportunity for a career, realization of creativity and initiativeness either in Lithuania or abroad.

ISSN:
1822-3133
Related Publications:
Doctoral students as future teachers at universities: factors related to professional identity / Kristina Kovalčikienė, Loreta Bukšnytė-Marmienė. Journal of teacher education for sustainability. 2021, vol. 23, iss. 2, p. 45-61.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10110
Updated:
2018-12-20 23:11:38
Metrics:
Views: 15    Downloads: 3
Export: