Poetinio teatro vizija Balio Sruogos "Pavasario giesmėje"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Poetinio teatro vizija Balio Sruogos "Pavasario giesmėje"
Alternative Title:
Vision of poetic theatre in "Spring Canto" by Balys Sruoga
In the Book:
Sambalsiai: studijos, esė, pokalbis / sudarytojos: Aistė Birgerė, Dalia Čiočytė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005. P. 253-272
Keywords:
LT
Dramaturgija / Dramaturgy; Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Mitai. Legendos. Padavimai / Myths. Legends. Stories; Teatras. Scenografija / Theater. Scenography.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjama problema, – Sruogos teorinių teatro idėjų realizavimas konkrečiame dramos kūrinyje. „Pavasario giesmėje“ įkūnyta teatro vizija leidžia teigti, kad Sruoga ateities teatrą supranta kaip sinkretinį teatrą, kuriame poetinė personažų kalba, scenografija, muzika ir kitos teatro išraiškos priemonės yra lygiavertės. „Pavasario giesmė“ patvirtina ir kitą svarbų Sruogos teiginį – „idėjos turi plaukti iš emocijų“. Emocinį „Pavasario giesmės“ pagrindą sudaro Sruogos naudojamos įvairios teatro išraiškos priemonės, detaliai aprašytos remarkose. Poetinės kalbos įspūdį, personažų išgyvenimų niuansus sustiprina ar toliau tęsia muzika, vaizdai, personažų mizanscenos, etc. „Pavasario giesmės“ veiksmo pagrindas, - įvykiai, dramatiški personažų tarpusavio santykiai, ypač elgesio motyvai Sruogos sukuriami taip, kad išryškėtų jų nevienaprasmiškumas, neaiškumas, paslaptingumas. Sruoga siekia, kad kūrinys keltų ne tik emocijas, bet ir iš jų išaugančią minties, idėjų įtampą, ieškant aiškios prasmės tarp estetinėje kūrinio tikrovėje persipinančių priešybių: gėrio ir blogio, grožio ir bjaurumo, etc. Štuthofo koncentracijos stovykloje sukurta „Pavasario giesmė“, įkūnija Sruogos ateities teatro viziją, ir teigia žmogaus, ypač kitokio, neįprasto, ar net nepriimtino, vertę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Poetinis teatras; Dramos; Sinkretiškumas; Vizijos; Pasaulėjauta; Vaizduotė; Kuriantis žmogus; Poetinė drama; Poetinis-romantinis teatras; Teatrinis; Mitas; Teatro atnaujinimas; Teatro vizija.

ENThe article examines the problem of realizing Sruoga’s theoretic theatre ideas in a particular drama work. Theatre vision embodied in “Pavasario giesmė” [The spring song] allows one to claim that Sruoga sees future theatre as syncretic theatre, where poetic language of characters, scenography, music, and other means of theatrical expression are equal. “Pavasario giesmė” also confirms another important claim of Sruoga: “ideas must flow from emotions”. Emotional basis of “Pavasario giesmė” consists of various theatrical means of expression utilized by Sruoga and described in detail in remarks. The impression of poetic language and the shades of characters’ experiences are continued by music, images, charcters’, mis en scenes. The foundation of action expressed in “Pavasario giesmė” is the events and dramatic relations between characters; behavioural motives are constructed by Sruoga to highlight their multi-nature, evasiveness, mysteriousness. Sruoga seeks not only to evoke emotions with his work, but also to thoughts, create a tension of ideas stemming from the quest for a clear meaning between contradictions, which become entangled in aesthetic reality of the play: evil and good, beauty and ugliness and so on. “Pavasario giesmė“,written in Stutthoff concentration camp, embodies Sruoga’s vision of future theatre and stresses the worth of an individual, especially other kind, unusual, or even unacceptable individual.

Related Publications:
Ateities teatro naratyvas Balio Sruogos laiškuose / Vitalija Truskauskaitė. Dialogas su Baliu Sruoga apie ateities teatrą / sudarytoja: Vitalija Truskauskaitė Vilnius : Baltijos kopija, 2021. P. 20-31.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1008
Updated:
2020-09-11 18:22:28
Metrics:
Views: 127
Export: