Pedagoginio darbo pradžioje J. Laužiko keltos ugdymo idėjos (1929-1939)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pedagoginio darbo pradžioje J. Laužiko keltos ugdymo idėjos (1929-1939)
Alternative Title:
Education ideas raised at the beginning of pedagogical work of J. Laužikas (1929-1939)
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2006, Nr. 3 (36), p. 91-100
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje autorė aptaria ir susistemina J. Laužiko mokslinio darbo pradžioje keltas ugdymo problemas. Publikacijoje aptariami veiksniai, skatinę būsimą mokslininką pedagoginėje Lietuvos spaudoje diskutuoti ugdymo teorijos ir praktikos klausimais: išsamios užsienio pedagoginių sistemų studijos, Lietuvoje vykstanti švietimo reforma, praktinio pedagoginio darbo mokykloje patirtis. Taikydama deskriptyvinį, naratyvinį, abstrahavimo, modeliavimo ir sintetinimo metodus, straipsnio autorė akcentuoja pagrindinius J. Laužiko pedagoginės sistemos principus: derinimąsi prie žmogaus prigimties reikmių, demokratiškumą, humaniškumą, diferenciaciją, integralumą. Apibendrindama tyrimo rezultatus, straipsnio autorė aptaria, kaip J. Laužikas vertina mokymo programas, vadovėlių paskirtį ir funkcijas. Akcentuojamas J. Laužiko dėmesys gabiems mokiniams, mokinių savivaldos svarba ugdant demokratišką asmenybę. Apibūdinami mokytojo tobulinimosi uždaviniai ir galimybės. [Iš leidinio]

ENThe author of the article discusses and systemizes education issues raised by J. Laužikas at the beginning of his scientific work. The publication studies factors that urged the scientist in Lithuanian pedagogical journals to discuss educational theories and practical issues: thorough studies of foreign educational systems, Lithuanian education reform, Lithuanian pedagogical practical work experience. Applying descriptive, narrative, abstract, modelling and synthesizing methods the author of the article emphasizes main principles of J. Laužikas pedagogical system: meeting a person’s inherent needs, democracy, humanity, differentiation, integrity. Summarizing results of the research, the author discusses how J. Laužikas evaluated education programs, purpose and functions of textbooks. The author emphasizes attention of J. Laužikas to talented pupils, importance of pupils’ autonomy educating a democratic personality. A teacher’s qualification improvement tasks and possibilities are defined.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Jungtys / Meilė Lukšienė ; [sudarė Ramutė Bruzgelevičienė]. Vilnius : Alma littera, 2013. 510 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10054
Updated:
2018-12-17 11:52:14
Metrics:
Views: 12    Downloads: 2
Export: