Fostering the transcultural sensitivity of nurse students : curriculum development through the incorporation of religiousness as an element of transcultural health

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Fostering the transcultural sensitivity of nurse students: curriculum development through the incorporation of religiousness as an element of transcultural health
In the Book:
Learning and development for innovation, networking and cohesion / Gerd-Bodo von Carlsburg, Palmira Juceviciene, Gediminas Merkys (eds.). Frankfurt am Main: Lang, 2005. P. 425-436. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 12)
Summary / Abstract:

LTHolistinis požiūris teigia, kad religingumas turi būti integruotas slaugytojų rengimo curriculum, nes jis yra sveikatos bei sveikatos priežiūros dimensija. Tyrimo tikslas – atskleisti religingumą kaip curriculum elementą slaugytojų rengime. Išvados. Curriculum, orientuotas į transkultūrinę slaugą, turi apimti šiuos elementus transkultūrinio jautrumo skatinimo požiūriu: Asmeninius: slaugytojas studentas turi gebėti atpažinti asmeninius ribotumus ir stiprybes; reflektuoti savo gebėjimą susitaikyti su sudėtingomis ir stresinėmis situacijomis, kurios susiję su konfidencialumu ir pasitikėjimu; vystyti užsienio kalbų mokėjimo kompetenciją, transkultūrines žinias bei gebėjimus. Sąveikos su pacientais: slaugytojas studentas turi plėtoti asmeninę empatiją pažeidžiamiems pacientams; atpažinti ir pripažinti skirtumus; užduoti adekvačius klausimus iš paciento pozicijos; įtraukti artimuosius į paciento slaugą; tikrinti, ar pasiektas abipusis supratimas; įvertinti paciento kultūrinę integraciją. Sąveikos su kolegomis: slaugytojas studentas turi plėtoti sampratą, jog prasmingumas yra pirmesnis už praktiką; priimti konstruktyvią kritiką; vystyti kompetenciją vertinant problemas kartu su kolegomis; plėtoti gilesnes įžvalgas apie prasmes be veiksmų ir žodžių. Profesinio kontekstualumo: slaugytojas studentas turi gebėti keisti asmeninį požiūrį į slaugos praktikos kokybę; plėtoti sampratą apie multidisciplininį darbą komandoje bei jėgų santykius šiame darbe; plėtoti transkultūrinės slaugos tyrimų metodologijos kompetenciją bei įžvalgas į asmeninę vertybių sistemą slaugoje; vystyti reflektyvumą apie praktiką. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Siūlomi: tanscultural sensitivity; Curriculum development; Relogion.

ENThe Holistic beliefs suggest that religiosity has to be integrated curriculum in the preparation of nurses because it is a dimension of health and health care. Purpose of the research is to reveal religiosity as a curriculum element in the training of nurses. Conclusions. Curriculum focused on trans-cultural nursing should cover the following elements from the point of view of promoting trans-cultural sensitivity: Personal: nurse students should be able to identify personal limitations and strengths; reflect their capacity to handle difficult and stressful situations involving confidentiality and trust; develop the competences of foreign languages, trans-cultural knowledge and capacities. Interaction with patients: nurse students should develop their personal empathies to vulnerable patients; identify and recognize differences; ask adequate questions from the position of patients; include family members in nursing activities; assure mutual understanding; evaluate the patient’s cultural integration. Interaction with colleagues: nurse students should develop the understanding that meaning is superior to practice; accept constructive criticism; develop competences to assess problems together with colleagues; develop deeper insights into meaning without actions and words. Professional conceptuality: nurse students should be able to change their personal views of the quality of nursing practice; develop understanding about multi-disciplinary teamwork and relations of powers in this work; develop competences of methodology of trans-cultural nursing and insights into personal system of values in nursing; develop reflectivity about practice.

Related Publications:
Qualities and limits in education of immigrant children at secondary schools : school, teacher, municipality and government roles / Vilma Žydžiūnaitė, Eglė Katiliutė. Education-line. p. 1-21.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10023
Updated:
2013-04-28 17:04:17
Metrics:
Views: 42
Export: