The Development of learning community the case of Kaunas city

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Development of learning community the case of Kaunas city
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTŠio pristatymo tikslas - išskirti miesto, kaip besimokančios bendruomenės, raidos ypatumus aptariant Kauno miesto atvejį. Pateikiamos pagrindinės konceptualios ir metodologinės tyrimo pozicijos: besimokančio miesto samprata akcentuojant jo bendruomenę, teoretinis jo raidos pagrindimas ir empirinio tyrimo logika bei metodai. Besimokantis miestas yra miestietiška besimokanti bendruomenė, išsidėsčiusi tam tikrame geografiniame plote, kuri veikia remdamasi mokslo tinklais ir geba nesustodama tobulinti save mokantis vienam iš kito ir iš išorinės aplinkos bei pati sukuria veiksmingas mokymosi aplinkas, kurios skatina individualų ir organizacinį mokymąsi bei inovacijas, kurios gerina gyvenimo kokybę, leidžia įgyti šiuolaikinių kompetencijų, tarptautinio konkurencingumo ir veda prie tvarios žmonių, organizacijų ir miesto raidos. Pateikiamos miesto gyventojų mokymosi reikmės, taip pat ir žmonių su specialiais mokymosi poreikiais įtraukimo į besimokantį miestą ypatumai. Pateikiami Kauno miesto gyventojų mokymosi reikmių tyrimo, kuris apėmė 1702 respondentus iš įvairių socialinių grupių, rezultatai. Svarbu pabrėžti, kad dauguma gyventojų laiko mokymąsi vertybe, tačiau jų požiūris į mokymąsi labiau tradicinis, o ne modernus: žmonės vis dar nesuvokia neformalaus mokymosi svarbos. Paskutinėje pristatymo dalyje siekiama įvertinti organizacijų ir tinklų brandą besimokančio miesto atžvilgiu. Miesto organizacijos analizuojamos dviem lygmenimis atsižvelgiant į jų organizacinę brandą kelyje į besimokantį miestą: a) pirmasis yra jų edukacinė branda b) antrasis - kaip jos veikia kaip mokymosi organizacijos. Pristatymo pabaigoje pateikiamos išvados, atspindinčios padėtį Kauno mieste, ir pastabos, kurios gali būti naudingos kitiems miestams kelyje į besimokantį miestą.Reikšminiai žodžiai: Besimokanti bendruomenė; Learning community.

ENThe presentation is aimed at identifying the developmental characteristics of a city as a learning community based on the example of the city of Kaunas. It describes both conceptual and methodological philosophy of the research: the concept of a learning city is depicted through its community, theoretical substantiation of its development, and empirical research. A learning city is an urban learning community situated in a geographical area that functions with the help of educational networks, that is capable of constantly improving itself by means of both internal and external learning, and that creates effective learning environments, which promote individual and organizational learning and innovations, improve the quality of life, and lead to present-day competencies and international competitiveness as well as to sustainable development of the people, organizations and the city. The presentation offers the findings of the research on the learning needs of Kaunas city residents that was based on the answers of 1702 respondents from different social strata. The majority of Kaunas residents view learning as a value, although their attitude to learning is traditional rather than modern: they still do not understand the value of informal learning. The work assesses the maturity of organizations and networks in a learning city. The city’s organizations are analysed on two levels: 1) their educational maturity; 2) their performance as a learning organization. The conclusions describe the situation in Kaunas city and contain comments that may be beneficial to other cities in their efforts to become learning cities.

ISBN:
9955251123
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9966
Updated:
2013-04-28 17:03:44
Metrics:
Views: 8
Export: