Educator's ICT competence : searching for the evaluation strategy

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Educator's ICT competence: searching for the evaluation strategy
Alternative Title:
Ugdytojo IRT kompetencija: vertinimo strategijos tyrimas
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Mokykla / School; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTIRT (Informacinės ir ryšio technologijos) daro teigiamą įtaką švietimui. Ugdytojas – švietimo sistemos atstovas – turintis reikiamus IRT įgūdžius bei kompetenciją, gali ne tik suteikti mokiniams daug daugiau naudos, bet ir palaikyti artimesnį ryšį su mokiniais. Todėl kiekvienas pedagogas turėtų suprasti IRT kompetencijos svarbą. Ugdytojo IRT kompetencijos vertinimas jau senokai tapo problema daugelyje šalių. Kai kurios šalys bando šią problemą spręsti, nustatydamos kompiuterinio raštingumo standartus, kurie kartais netgi yra specialiai pritaikyti edukologams. Nepaisant to, daug kur šis klausimas tebėra neišspręstas ir reikalauja ypatingo edukologijos tyrėjų dėmesio. Šiame straipsnyje svarstomi metodai ir strategijos, galinčios padėti įvertinti ugdytojo IRT kompetenciją. Nors kaip šių svarstymų pasekmės iškeliami skirtingi vertinimo metodai ir keturios vertinimo strategijos, autoriai abejoja, ar pati patikimiausia strategija yra pagrįsta įrodymo analize. Kompetencijos portfolio (e-portfolio) yra traktuojamas kaip įrankis, kuris leidžia įvertinti ne tik kvalifikaciją, bet ir kompetenciją kaip visumą. Tačiau tai neužkerta kelio naudoti ir kitus atitinkamus metodus. Straipsnio autoriai atskleidžia ugdytojo IRT kompetencijos struktūrą, apžvelgia IRT kompetencijos vertinimo struktūrą Europos sąjungos šalyse, kai kuriuos konkrečių vertinimo strategijų taikymo atvejus. Straipsnio pabaigoje pateikiamos rekomendacijos ugdytojams, aukštojo mokslo ugdymo programų koordinatoriams ir kt.Reikšminiai žodžiai: Kompiuterinis raštingumas; Kompiuterių panaudojimas ugdyme; Kompetencija; Vertinimo metodai; E-portfolio; Įvertinimas; Vertinimas; Mokytojų vertinimas; Informacinių technologijų kompetencijos; Computer literacy; Computer uses in education; Competence; ICT competence; Evaluation methods; Portfolio; Assessment; Evaluation; Teacher evaluation.

ENICT (Information and communication technologies) exert a negative impact on education. The educator, a representative of the educational system who has necessary ICT skills and competence, is not only able to give more benefit to students but also maintain a close relation with them. Therefore every pedagogue should understand the importance of ICT competence. Evaluation of the educator’s ICT competence became a problem in many countries a long time ago. Some countries try to solve this problem by establishing standards of computer literacy, which sometimes are specially adapted to educologists. Despite this, these issues remain unsolved and require special attention on the part of investigators of educology. This article is concerned with methods and strategies, which can help IT\Ct competences of the educator to be evaluated. As the outcome of these considerations different methods of evaluation and four evaluation strategies are specified, the authors doubt if the most reliable strategy is based on the analysis of proof. The portfolio (e-portfolio) of competence is treated as a tool, which enables not only qualification to be evaluated but also competence as the whole. However, this does not prevent one form using other methods too. The authors of the article reveal the structure of ICT competence of the educator; review the structure of evaluating ICT competence in the countries of the European Union, certain specific cases of applying these evaluation strategies. At the end of the article recommendations are given to educators, co-coordinators of higher education development programmes, etc.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9963
Updated:
2013-04-28 17:03:42
Metrics:
Views: 10
Export: