Learning partnership networks in the learning city community of scholars and practitioners

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Learning partnership networks in the learning city community of scholars and practitioners
In the Journal:
Lifelong Learning in Europe. 2007, t. 12,Nr. 1, p. 37-41
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Mokslininkai / Scientists.
Summary / Abstract:

LTBesimokantis miestas yra žmonių ir organizacijų bendruomenė, kurioje sukurtos efektyvios mokymosi aplinkos, ypač mokymosi partnerystėje tinklai, kurie užtikrina jos narių mokymąsi visą gyvenimą ir pažangias veiklas, įgalinant jų tarptautinį konkurencingumą ir gyvenimo kokybę. Straipsnyje siekiama atkreipti dėmesį į mokymosi partnerystėje tinklus, remiantis konkrečiu atveju – besimokančio miesto kūrimu. Probleminiai tyrimo klausimai yra šie: Kas yra partnerystės tinklo nariai? Kas yra mainų objektas? Koks yra mainų rezultatas? Kokį vaidmenį mokymosi partnerystėje atlieka mokslininkai ir praktikai? Kokį poveikį tinklas daro socialinei tikrovei? Tyrimas orientuotas į mokslininkų ir praktikų mokymosi partnerystėje tinklo kūrimą, kuriuo siekiama Kauną sukurti kaip besimokantį miestą. Iki šiol Kaunas yra vienintelis oficialus Lietuvos miestas, įsipareigojęs plėtotis į besimokantįjį miestą. Taigi mokslininkų ir praktikų tinklas buvo suvienytas formalaus bendro tikslo – Kauno kaip besimokančio miesto kūrimą. Mokslininkai siekė sukurti besimokantį miestą, o praktikai siekė įgyti naujų žinių besimokant ir besitobulinant. Atlikto tyrimo rezultatų analizė atskleidė, kad besimokantis miestas yra daugiadisciplininis reiškinys, apimantis skirtingas veiklos sritis. Daugelis mokymosi partnerystėje tinklo dalyvių priskyrė save prie mokslininkų–praktikų. Toks dvigubas vaidmuo turi savo tiek privalumų, tiek trūkumų.Reikšminiai žodžiai: Besimokantis miestas; Kaunas; Mokslininkų ir praktikų tinklas; Praktika; Žinių miestas; Kaunas; Learning city; Network of scholar and practitioners; Practice.

ENA learning city is a community of people and organisations in which effective learning environments have been created, as well as learning partnership networks, which provide its members with lifelong learning and advanced activities to enable their international competitiveness and quality of life. The article seeks to draw attention to learning partnership networks based on a specific case - the creation of a learning city. The problematic research questions include: Who are the members of a partnership network? What is the object of exchange? What role do scholars and practitioners play in a learning partnership? What impact does the network have on social reality? The study is focused on the creation of a learning partnership network of scholars and practitioners aimed at making Kaunas a learning city. Kaunas is still the only official Lithuanian city committed to develop into a learning city. Thus, the network of scholars and practitioners was unified for the formal common goal of developing Kaunas into a learning city. Scholars aspired to create a learning city, while practitioners tried to obtain new knowledge while learning and developing. Analysis of the research results revealed that a learning city is a multidisciplinary phenomenon that includes different areas of activity. Many participants in the learning partnership networks numbered themselves among scholars/practitioners. Such a dual role has both its advantages and disadvantages.

ISSN:
1239-6826
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9958
Updated:
2020-07-24 12:32:56
Metrics:
Views: 13
Export: