Darbo sutarties rūšių išskyrimo reikšmė ir jų nustatymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbo sutarties rūšių išskyrimo reikšmė ir jų nustatymas
Alternative Title:
Meaning of distinction of types of employment contracts and determination of them
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 74 (66), p. 5-12
Keywords:
LT
Darbo teisė / Labor law.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikos darbo kodekse [1] (toliau – DK) numatomos įvairių rūšių darbo sutartys (DK 108 str.), kurios dėl termino, darbų pobūdžio, funkcijų ypatumų, darbuotojų psichofizinių savybių ir kitų objektyvių priežasčių negali būti sudaromos vienodomis (darbo sutarties) sąlygomis. Darbo sutarčių rūšių išskyrimas būtinas siekiant diferencijuoti darbuotojų ir darbdavių teisių ir pareigų reglamentavimą, atsižvelgiant į tokių darbo sąlygų ypatumus ar į darbuotojų psichofizines savybes, bei nustatyti papildomą darbuotojų teisių apsaugą. Reikia pažymėti, kad darbo santykiai, susiklostę pagal kelias darbo sutartis, tampa komplikuoti dėl darbo sutarčių kaip atskirų sutarčių rūšių išskyrimo. Straipsnyje analizuojami atskiri DK straipsniai, siekiant išsiaiškinti, kokią įtaką atskiroms darbo sutarties rūšims turi būtinosios darbo sutarties sąlygos. Kaip atskira darbo sutarties rūšis išskirta darbo sutartis dėl antraeilių pareigų. Autorės nuomone, ši darbo sutartis praranda savo tikslinę paskirtį, kai asmuo nebedirba pirmaeilių pareigų, ir klausimas dėl būtinųjų darbo sutarties sąlygų keitimo lieka neišspręstas. Kaip viena iš darbo sutarties būtinųjų sąlygų gali būti darbo sutarties terminas (terminuotose, laikinose, sezoninėse darbo sutartyse) arba darbo laiko trukmė (kitų rūšių darbo sutartyse DK 108 str.). Jei darbo sutartį dėl ne viso darbo laiko išskirtume kaip atskirą darbo sutarties rūšį (tai DK leidžia), būtinoji šios sutarties sąlyga būtų darbuotojo ir darbdavio susitarimu numatytas ne visas darbo laikas.

ENThere are different types of labour contracts established in the Labour Code of the Republic of Lithuania (hereinafter – LC), which, for the reasons of termination, nature of work, features of functions, psychophysical characteristics of workers and other objective grounds, can not be drawn under same conditions. The distinction of the labour contracts is necessary to achieve the differentiation of the regulation of employees’ and employers’ legal rights and obligations, concerning the features of such labour contracts or the psychophysical characteristics as well as ascertaining supplementary protection of employees. It is necessary to mention that labour relationships under several labour contracts become complicated for the distinction of labour contracts as types of separate contracts. In this publication distinct articles of LC are analysed in order to find out the impact of the determination of essential provisions to the labour agreements. A distinct type of labour contract on a secondary job is established in the LC. In author’s opinion, this type of contract loses its essence, when a person stops working in his main job and the question of changing / transforming the essential provisions remains unsolved. The termination of a labour contract (in fixed-term agreements, contracts on temporary employment and seasonal employment) or establishment of working time (in other types of labour contracts in Art. 108 of LC) may be essential provisions of labour contracts. If a contract of part-time work is considered as a distinct employment contract (this is implied by LC), the essential provision of this kind of contract would be an agreement between an employee and an employer for the part-time work.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/992
Updated:
2018-12-17 11:33:24
Metrics:
Views: 24    Downloads: 7
Export: