Этническая музыка и теория образования человeческих рас

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Этническая музыка и теория образования человeческих рас
Alternative Title:
Ethnic Music and Human Race Formation Theory
In the Journal:
Keywords:
LT
Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTTurėdamas galvoje žmonijos etninės muzikos tyrimus ir tyrėjų – M. Schneiderio (1934; 1951) bei J. Žordanijos (1988; 1989) nuomonę apie jos sąsajas su rasių kilme, autorius tą nuomonę tikslina ir daro išvadą, kad vienbalsumas būdingas visų trijų didžiųjų rasių – europidų, negridų ir mongolidų – muzikai. Daugiabalsumas svarbiausias negridų, o kartu su vienbalsumu – europidų muzikai. Autoriaus lyginimu, iš 9 galimų (vienbalsumas; diatonika, anhemitonika, pentatonika, dermės su padidintomis sekundomis, ketvirtatoniais, aštuntatoniais; daugiabalsumas; polifonija, paralelizmas, burdonija), europidų ir negridų muzika siejasi pagal 7 požymius, su mongolidų – pagal 2.5 požymius. Negridų ir mongolidų sąsajos – pagal 1.5 požymius. Tyrimų rezultatai patvirtina antropologijos mokslo teoriją apie žmonijos rasių susidarymą, pagal kurią europidai ir negridai išsiskyrė iš Vakarinio, o mongolidai – iš Rytinio rasių kamieno. Iškeliama hipotezė, jog vienbalsumas galėjo rastis dar prieš šių rasių išsiskyrimą jau maždaug prieš 235 000 – 228 000 m., o daugiabalsumas – sietis su rasių išsiskyrimu maždaug prieš 35 000 – 28 000 m. Skirtingai nuo J. Žordanijos (1988; 1989) tvirtinimo, autoriaus išvados rodo, kad ne daugiabalsumas, o būtent vienbalsumas yra seniausias ir svarbiausias žmonijos etninės muzikos požymis. Daugiabalsumas labiausiai siejasi su negridų (ir australoidų), menkiau – su europidų etninės muzikos tradicijomis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Etninė muzika; Rasių kilmė; Ethnic music; Rise of human races.

ENConsidering the human ethnic music research and the opinion of M. Schneider (1934; 1951) and J. Jordania (1988; 1989) on the links with the origin of races, the author specifies such opinions and draws the conclusion that monophony is typical to the music of all the three biggest races, i.e. white race, Negroids and Mongoloids. Polyphonic singing is most important among Negroids and as a mix with one voice singing is common to the music of the white race. Based on the comparison, from nine possible tunes (monotonic, diatonic, anhemitonic, pentatonic, tunes with augmented second intervals, quarter tone, eighth interval, whole-voice, polyphony, parallelism, drone), the music of the white race and Negroids relates according to seven features and with that of Mongoloids – 2.5 features. Relations between Negroids and Mongoloids are observed according to 1.5 features. Results confirm the theory of anthropology concerning the formation of human race, according to which the white race and Negroids stemmed from the Western and Mongoloids from the Eastern channel of races. Hypothesis is raised that monophony could originate already before such separation around before 235000-238000 years and polyphony relates to the separation of races, dating back to 35 000-28 000 years. Contrary to the assertion of J. Jordania (1988; 1989), author’s conclusions demonstrate that not polyphony but monophony is the oldest and most essential feature of ethnic music of mankind. Polyphony is mostly related with ethnic music traditions of Negroids (and Australoids) and scarcely with that of the white race.

Related Publications:
Etninė muzika : teorijos klausimai / Romualdas Apanavičius. Darbai ir dienos. 2001, t. 25, p. 7-38.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9883
Updated:
2020-03-12 15:35:05
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: