Efficient problem solving as a state-promoted ideology of facilitating the evolvement of company networks

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Efficient problem solving as a state-promoted ideology of facilitating the evolvement of company networks
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas yra pristayti teorinį požiūrį į tai, kiek veiksmingas problemos sprendimas kaip ideologija galėtų būti taikomas vyriausybės, lengvinant naujų įmonės tinklų, paremtų jų dalyvių pasiryžimu pamatyti inovatyvios problemos sprendimą kaip jų strateginės elgsenos modelį, vystymą. Iš esmės, veiksmingas problemos sprendimas (sudarytas Osborn 1953 m. kaip kūrybiškas problemos sprendimas) yra apie trijų komponentų valdymą: iššūkio supratimo, idėjų generavimo ir pasiruošimo veiksmui. Suteikdami galimybę skirtingoms įmonėms/ veikiantiems asmenims ir valdydami diskusijų apie bendrus iššūkius, galimus sprendimus, taip pat konsultavimo apie ateities veiksmus procesą, valstybės organai galėtų sustiprinti naujų įmonės tinklų plėtrą, kuri potencialiai turėtų teigiamos įtakos didesniam skaičiui ir aukštesnės kokybės inovacijų gamybos apimčiai.Reikšminiai žodžiai: Kompanijos tinklai; Globali ekonomika; Company networks; Globalised Economy.

ENThe aim of this article is to present a theoretical evaluation on how effectively an ideologically-based problem solution could be applied by a government trying to facilitate the evolvement of new company networks based on the stakeholders’ resolve to see an innovative solution as a model of their strategic behaviour. In principle, an effective problem solution (defined by Osborn in 1953 as a creative problem solution) is about control of three components: challenge awareness, generation of ideas and preparation for action. By way of offering various companies/active individuals an opportunity and by controlling a discussion on common challenges and possible solutions, as well as the consultation process about future actions, public bodies could facilitate the evolvement of new company networks which could potentially have a positive impact on a larger number and higher quality of innovation products.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9869
Updated:
2020-08-22 11:08:42
Metrics:
Views: 11
Export: