Marketing of MBA programmes in Lithuania : the need of new managerial competencies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Marketing of MBA programmes in Lithuania: the need of new managerial competencies
Alternative Title:
Vadybos ir administravimo magistrantūros programų rinkodara Lietuvoje: naujų vadybinių kompetencijų poreikis
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2007, Nr. 12, p. 326-337
Summary / Abstract:

LTAukštojo mokslo rinka, ypač magistrantūros studijos vadybos ir administravimo srityje, Lietuvoje šiandien patiria itin sparčias transformacijas. Nors pastarosios studijos išlieka vienos populiariausių, jų atitikimas šiuolaikiniams rinkos poreikiams yra dažnai kvestionuojamas. Dauguma šiandien Lietuvoje siūlomų verslo ir administravimo krypties magistrantūros programų daugiausia remiasi Vakarų universitetuose sukurtais tokių programų modeliais ir menkai atspindi šiuolaikinio verslo poreikius. Straipsnyje analizuojamas vadybos ir administravimo kompetencijų pasiūlos ir paklausos atitikimas rinkoje, pagrįstas vadybinį darbą dirbančių darbuotojų ir darbdavių nuomonių tyrimų. Remdamiesi atliktu 400 verslo ir vadybos srityje patirtį turinčių respondentų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą, tyrimo rezultatais, galime pagrįstai teigti, kad, nors ir esant aiškiai išreikštam poreikiui, silpniausiai dabartinėse vadybos ir verslo administravimo programose ugdoma antreprenerystės kompetencija, kuri labiau atspindi ne tam tikras funkcines sritis, bet specifini gebėjimų, nuostatų ir veiklos įgūdžių rinkinį. Didžiausias rinkos poreikių ir pasiūlos suderinamumas pasiektas ugdant veiklos efektyvumo kompetenciją, kuri daugeliu atvejų atspindi gebėjimą efektyviai vykdyti tam tikrą funkciją, tačiau ji taip pat turėtų būti praturtinta šiuolaikinės tarpfunkcinės vadybos žiniomis ir gebėjimais, visų pirma tokiais kaip pokyčių ir inovacijų valdymas.

ENLithuanian higher education market, especially Master’s degree studies of administration and management, contemporary experiences extremely rapid changes. Although such studies remain one of the most popular ones, their correspondence to contemporary market needs is often under the question. The most of Master’s degree programmes in the area of administration and management offered in Lithuania today are based on programme models create in the Western universities and hardly correspond to the needs of contemporary business. The article analyses the correspondence of the demand and the supply of administration and management competencies in the market on the basis of opinion survey of managerial employees and employers. The results obtained from 400 respondents that possessed higher education and were employed in the area of business and management allow reasonably maintaining that the competence of entrepreneurship, which more represents a specific mixture of abilities, attitudes, and skills rather than certain functional areas, is the least developed in contemporary business administration and management programmes notwithstanding clearly expressed need for it. The biggest correspondence between the supply and market needs is achieved in the area of developing the competence of operation efficiency, which, in most cases, represent the ability efficiently perform certain function, but it should be enriched with contemporary knowledge and skills of functional management too, first of all with such as change and innovation management.

ISSN:
1822-6515
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9865
Updated:
2018-12-17 11:57:41
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: