Estetikos ir meno filosofijos teorinės problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Estetikos ir meno filosofijos teorinės problemos
Alternative Title:
Theoretical problems of aesthetics and philosophy of art
Editors:
Andrijauskas, Antanas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2021.
Pages:
415 p
Series:
Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai = Aesthetics and philosophy of art studies; 7
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Pirma dalis. TEORINĖS IR METODOLOGINĖS ESTETIKOS IR MENO FILOSOFIJOS PROBLEMOS. Grožio kultas estetikoje ir meno filosofijoje: komparatyvistinis požiūris / François Jullien – Kas yra meno filosofija? / Mark W. Roskill. – Teosofinės meno filosofijos idėjų sklaida modernėjančioje Vakarų dailėje / Antanas Andrijauskas – Meno filosofija estetinėje plotmėje / Viktoras Byčkovas, Natalija Mankovskaja – Tapybos vaidmuo Vakarų kultūroje, estetikoje ir meno filosofijoje: iliuzijos ir idealai / Algis Uždavinys – Apie mimikrinę estetiką / Stasys Mostauskis – Antra dalis. ESTETIKA, MENO FILOSOFIJA IR MENO SAMPRATOS INTERPRETACIJOS. Menas atveria pasaulio suvokimą: ritualai, posakiai, vaizdai / Algis Mickūnas – Žodžio „menas“ reikšmė Indijoje: Vakarietiškosios implikacijos / Chantal Maillard — Menininkų ir estetikų dialogas: paukščių pokalbis su ornitologais? / Andrius Tamoševičius – Mezoamerikos menas / Marilyn Stokstad — Kultūrinės atminties ženklai ir simboliai / Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė — Stogastulpių vaizdinė simbolika: anapus estetikos slypintis matmuo / Žilvinas Svigaris – Gajos metamorfozės: tarprūšinė komunikacija estetinėje meno perspektyvoje / Inga Laužonytė — M. K. Čiurlionis revoliucinėje Varšuvoje ir lietuviškoji bendruomenė / Nida Gaidauskienė —Trečia dalis. KOMPARATYVISTINĖ IR RYTŲ ESTETIKA, MENO FILOSOFIJA, MENO ISTORIJA. Antroji bundzinga tapybos banga: Uragami Gyokudō, Aoki Mokubei ir Tanomura Chikuden / Hidemichi Tanaka – Kalačakros aštriatvorė. Apie Rytų miesto erdvę / Vladimiras Maliavinas — Kinų laisvalaikio literatūra lyginamojoje kasdienybės estetikos perspektyvoje / Loreta Poškaitė — Grožio metamorfozės: Plotinas, Šv. Augustinas, F. Jullienas (komparatyvistinis požiūris) / Lina Gotautė – Nuo dekoratyvinių lakštų iki poezijos rinktinės: Ogura hyakunin isshu sudarymo istorija / Gabrielė Kemėšytė – Onmyōdō ir Abe No Seimei įvaizdžiai istorinių šaltinių ir viduramžių grožinės literatūros kontekste / Aušra Barkero – Alhazeno optikos teorija ir Leonardo da Vinci optikos tyrimai: arabiškojo mokslo ir italų estetikos sąveika / Dalia Aleksandravičiūtė — PRIEDAS. Įsivaizduojamasis muziejus (IV skyrius) / André Malraux — Summaries — Apie autorius — Asmenvardžių rodyklė.Preface — THE TEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS OF AESTHETICS AND PHILOSOPHY OF ART. The Cult of Beauty in Aesthetics and Philosophy of Art: Comparative Approach / François Jullien – What is Philosophy of Art? / Mark W. Roskill — Dissemination of Theosophical Philosophy of Art Ideas in the Modernizing Western Art / Antanas Andrijauskas — Philosophy of Art in Aesthetic Perspective / Viktor Byčkov, Natalija Mankovskaja — The Role of Painting in the Western Culture, Aesthetics and Philosophy of Art: Illusions and Ideals / Algis Uždavinys — On Mimicry Aesthetics / Stasys Mostauskis — AESTHETICS, PHILOSOPHY OF ART AND INTERPRETATIONS OF THE CONCEPT OF ART. Art Opens up the Perception of the World: Rituals, Sayings, Images / Algis Mickūnas — The Meaning of the Word “Art” in India. Western Implications / Chantal Maillard — A Dialogue between Artists and Aestheticians: Birds Conversation with Ornithologists? / Andrius Tamoševičius — The Art of Mesoamerica / Marilyn Stokstad — Signs and Symbols of Cultural Memory / Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė — Visual Symbolism of Roof Pillars: a Dimension beyond Aesthetics / Žilvinas Svigaris — Gaia Metamorphosis: Interspecific Communication in the Aesthetic Perspective of Art / Inga Laužonytė — Mikalojus Konstantinas Čiurlionis in Revolutionary Warsaw and the Lithuanian Community / Nida Gaidauskienė —COMPARATIVE AND EASTERN AESTHETICS, PHILOSOPHY OF ART, HISTORY OF ART. The Second Wave of Bunjinga Painters: Uragami Gyokudō, Aoki Mokubei, Tanomura Chikuden / Hidemichi Tanaka — Kalachakra’ Palisade. An Essay on the Asian Urban Space / Vladimir Maliavin — Chinese Literature about the Leisure in the Comparative Perspective of Everyday Aesthetics / Loreta Poškaitė — The Metamorphoses of Beauty: Plotinus, St. Augustine, F. Jullien (Comparative Approach) / Lina Gotautė — From Decorative Cartouches to a Poetry Anthology: History of Ogura Hyakunin Isshu Compilation / Gabrielė Kemėšytė - Images of the Onmyōdō Institution and Abe no Seimei in the Context of Historical Sources and Medieval Japanese Literature / Aušra Barkero — Alhazen’s Optics Theory and Leonardo da Vinci’s Optics Research: Interaction between Arab Science and Italian Aesthetics / Dalia Aleksandravičiūtė — ANNEX. An Imaginary Museum (Part IV) / André Malraux — Summaries — About Authors — Index of Names.
Keywords:
LT
Estetika / Aesthetics; Filosofija / Philosophy.
EN
Aesthetic; Art philosophy.
Summary / Abstract:

LTŠiame rinkinyje pateiktuose poleminiuose straipsniuose įvairiais aspektais gvildenamos filosofinės problematikos estetinimo tendencijos, teorinė naujų realijų atsiradimo refleksija dabartinėje estetinėje sąmonėje, tyrinėjamas globalizacijos procesų poveikyje ryškėjantis įvairių civilizacijų estetikos ir meno filosofijos tradicijų suartėjimas ir naujų mokslinio pažinimo laukų iškilimas. Ypatingas dėmesys leidinyje skiriamas dabartinės estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimo objektuose atsiskleidusioms metamorfozėms, aptariama neeuropinių tautų estetikos ir meno tradicijų, elektroninių medijų įtaka dabartinės estetikos ir meno filosofijos problematikos pokyčiams. Šioje knygoje, sudarytoje iš žymių užsienio mokslininkų ir įvairioms aukštosioms Lietuvos mokykloms bei mokslinio tyrimo institutams atstovaujančių tyrėjų, pagrindinis dėmesys sutelkiamas į aktualias teorines dabartinės estetikos ir meno filosofijos problemas. Tikimės, kad šis solidžios apimties straipsnių rinkinys susilauks įvairių humanitarinių disciplinų specialistų, kultūros darbuotojų, menininkų dėmesio ir skatins geriau pažinti Rytų tautų kultūros, estetikos, meno filosofijos ir meno tradicijas. [Leidėjo anotacija]

ISBN:
976098231359
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/98562
Updated:
2022-11-07 15:00:35
Metrics:
Views: 7
Export: