Atstovai spaudai Lietuvoje: mados besivaikantys ar savo darbą išmanantys specialistai? : atstovų spaudai kvalifikacijos tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atstovai spaudai Lietuvoje: mados besivaikantys ar savo darbą išmanantys specialistai?: atstovų spaudai kvalifikacijos tyrimas
Alternative Title:
Public relations agents in Lithuania: fashion-chasing or specialists who know their job? : Qualification research of public relations agents
In the Book:
Baltijos šalių žiniasklaidos transformacijos : jaunųjų tyrėjų požiūris. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. P. 105-110
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Lietuva (Lithuania); Latvija (Latvia).
Summary / Abstract:

LTAtstovas spaudai privalo žinoti informacinių pranešimų rengimo reikalavimus ir atlikti savo darbą profesionaliai, nes nuo jo to gali priklausyti visos organizacijos reputacija. Atlikus atstovų spaudai apklausą buvo nustatyta, jog 64 proc. visų apklaustųjų yra įgiję žurnalistikos specialybę ir turi bazinį pasirengimą dirbti šį darbą. Likusieji 36 proc. yra įgiję visai kitas profesijas (filologijos, teisės, vadybos, istorijos ir t.t.). Todėl atstovų spaudai specialaus išsilavinimo problema Lietuvoje iš tiesų egzistuoja. Atliekant tyrimą pastebėta, jog 40 proc. šios profesijos atstovų dirba institucijose, kurių veiklos sritis atitinka jų įgytą išsilavinimą. Atlikus respondentų pasiskirstymo pagal lytį analizę, paaiškėjo, jog 52 proc. atstovų spaudai yra vyrai, o 48 proc. - moterys. Tai rodo, jog atstovo spaudai profesija yra vienodai populiari ir tarp vyrų, ir tarp moterų. Iš tyrimo metu apklaustų moterų net 89 proc. yra įgijusios žurnalistikos specialybę. Tuo tarpu vyrų komunikacinio išsilavinimo lygis gerokai žemesnis nei moterų - tik 43 proc. Iš gautų duomenų galime daryti išvadą, kad nors vyrų, dirbančių spaudos atstovais, yra daugiau, jų pasirengimas yra blogesnis nei moterų. Atstovo spaudai profesija yra dar visai nauja Lietuvoje: net pusė apklaustųjų yra 25-35 metų amžiaus grupės atstovai, iš kurių 25 proc. turi žurnalistinį išsilavinimą. Tik 20 proc. visų apklaustų respondentų priskirti 47-57 metų amžiaus grupei. Tyrimo pradžioje iškelta hipotezė pasitvirtino iš dalies. Buvo nustatyta, jog atstovų spaudai išsilavinimo problema iš tiesų egzistuoja, tačiau ji nėra tokia opi kaip žurnalistų „migracija" į atstovų spaudai profesiją, kadangi net 64 proc. atstovų spaudai yra žurnalistai arba anksčiau dirbę šį darbą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Naujienos; Naujienų agentūros; BNS (Baltijos valstybių naujienų agentūra); News; News agency; BNS agency.

ENPublic relations agent must be aware of requirements for preparing of press releases and to perform his/her job professionally. After carrying out the survey of public relations agents it was determined that 64 % of those surveyed had acquired a speciality of journalist and had basic preparation to carry out this work. The remaining 36 % have acquired quite different professions. Problem of special education for public relations agents in Lithuania, therefore, does exist. During the research it was noticed that about 40 % of representatives of this profession work in institutions, the activities of which correspond to their education. After distributing the respondents by gender, it turned out that 52 % of public relations agents are men, whereas 48 % - women. This shows that the profession of public relations agent is equally popular among the women as well as men. As many as 89 % of women surveyed during the research had studied journalism. In the meantime, the men’s level of education in communications was considerably lower – only 43 %. Based on the obtained data it can be concluded that although there are more men working as public relations agents, their preparation is worse than that of women. The profession of public relations agent is quite new in Lithuania: as much as a half of those surveyed are representatives of 25-35 years age group; out of them, 25 % have education in journalism. Only 20 % of those surveyed were aged 47-57. The hypothesis raised in the beginning of research was partially confirmed. It was established that the education problem for public relations agents truly exists; however, it is not that acute as “migration” of journalists to the profession of public relations agents.

ISBN:
9955-12-114-9
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9812
Updated:
2013-04-28 17:02:03
Metrics:
Views: 16
Export: