Naujienų dinamika Lietuvos žiniasklaidos bendrovėse: LRT atvejis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujienų dinamika Lietuvos žiniasklaidos bendrovėse: LRT atvejis
Alternative Title:
Dynamics of news in Lithuanian media companies: LRT case
In the Book:
Baltijos šalių žiniasklaidos transformacijos : jaunųjų tyrėjų požiūris. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. P. 84-90
Keywords:
LT
Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTŠiuo darbu buvo siekiama pristatyti pagrindinius naujienų dinamikos aspektus. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad, LRT atveju, naujienų dinamika yra aktyviai vykstantis procesas. Dažniausiai naujienų dinamikos procese dalyvauja politinė ir užsienio informacija. Naujienos, pereidamos iš vieno informacinio kanalo į kitą, yra modifikuojamos, keičiasi priklausomai nuo to kanalo savybių. LRT atveju, aktyviausias dinamikos procesas yra tarp radijo ir interneto, tuo tarpu televizija, nors ir įsijungia į šį procesą, kol kas lieka šiek tiek nuošaliau. LRT atveju, naujienų dinamika tarp trijų informacinių kanalų – radijo, televizijos ir interneto – nėra iš anksto planuojama. Naujienos iš vieno informacinio kanalo į kitą juda nepriklausomai nuo tų kanalų tarpusavio santykių. Informacija nėra dalinamasi, kiekvienas kanalas nori išlaikyti savo privalumus ir išlikti nepriklausomas. Naujienų dinamika vyksta skirtingų kanalų žinių redaktoriams naudojant turimus informacijos šaltinius, atsižvelgiant į organizacijos tikslus bei siekius ir pagrindinius naujienų atrankos kriterijus.Ji suteikia galimybes vartotojui lengviau ir paprasčiau sužinoti svarbiausias dienos naujienas. Galima daryti prielaidas, kad naujienų dinamika kuria daugiau žinančią, labiau informuotą visuomenę. Bet kita vertus, dinamikos procesas sugriežtina informacijos atranką ir apriboja kitų naujienų gamybą. Dažnas tam tikrų žinių kartojimas užima galimos alternatyvios informacijos vietą. Taigi nors dinamikos procesas ir padidina naujienų vartojimą, informacijos pasirinkimas yra labai ribotas.Reikšminiai žodžiai: Naujienos; Dinamika; Lietuvos žiniasklaida; LRT; News; Dynamics; Lithuanian mass media; National radio and television.

ENThis work aimed at presenting the main aspects of the dynamics of news. Results of the conducted research showed that in the case of LRT, dynamics of news is an actively transpiring process. Mostly, political and foreign information is involved in the process of news dynamics. While moving from one information channel to another, news are being modified and changed subject to the features of that channel. In the case of LRT, the most active dynamical process occurs between the radio and internet, whereas television, although involved in the process, so far has been staying apart. Dynamics of news between the three information channels – radio, television and Internet - is not preplanned. News move from one information channel to another regardless of interrelationships between those channels. Information is not being shared; each channel; strives to maintain its advantages and to remain independent. Dynamics of news takes place when news editors of different channels use the sources of information available to them, in view of the organization’s objectives and the main criteria for the selection of news. It enables the users to find out the most important news of the day in an easier and simpler manner. It can be assumed that dynamics of news shapes a more aware and better informed society. On the other hand, the process of dynamics makes the selection of information more rigorous and restricts production of other news. Frequent repetition of certain news takes up the space of possible alternative information. Hence, although the process of dynamics increases the consumption of news, the choice of information is very limited.

ISBN:
9955-12-114-9
Related Publications:
Žiniasklaidos kultūra : lyginamieji svarstymai: Europa ir Lietuva / Auksė Balčytienė. Darbai ir dienos. 2004, t. 38, p. 75-109.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9811
Updated:
2013-04-28 17:02:03
Metrics:
Views: 26
Export: