Katalikiškos spaudos tendencijos Lietuvoje 1990-2005 metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Katalikiškos spaudos tendencijos Lietuvoje 1990-2005 metais
In the Book:
Baltijos šalių žiniasklaidos transformacijos : jaunųjų tyrėjų požiūris. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. P. 91-95
Keywords:
LT
20 amžius. 1990-1999; 21 amžius; Leidyba / Publishing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje katalikiška spauda yra vadinami visi periodiniai leidiniai, kurie nors kiek orientuojasi į katalikiškų vertybių sklaidą arba katalikiškos pozicijos perteikimą. Nepaisant gana nedidelės aktyvios katalikų auditorijos Lietuvoje (t.y. 8–16 proc.), galima teigti, jog katalikiškų leidinių sistema yra pakankamai išplėtota. Šiuo metu yra leidžiama 13 įvairios specializacijos katalikiškų periodinių leidinių. Straipsnyje aptariama, kokios 1990–2005 metų tendencijos Lietuvoje turėjo įtakos katalikiškos spaudos sektoriaus susiformavimui, bei apibrėžiama katalikiškosios spaudos vieta bendrame spaudos produkcijos sraute, nustatomos jos problemas, bandoma išsiaiškinti, ar katalikiška spauda yra pajėgi priimti modernybės iššūkius. Išanalizavus 1990–2005 katalikiškos spaudos kūrėjų personalo anketų duomenis, nustatyta, kad katalikiškame spaudos sektoriuje trūksta profesionalų: žurnalistų, vadybą išmanančių specialistų bei dizainerių. Išanalizavus tyrimui pasirinktų katalikiškų leidinių darbuotojų motyvus paaiškėjo, kad pagrindinis visus katalikiškų leidinių kūrėjus vienijantis motyvas yra susijęs su leidinių propaguojamų vertybių suderinamumu su pačių darbuotojų vertybėmis, pasaulėžiūra. Apibendrinus galima išskirti šiuos modernybės iššūkius, su kuriais susiduria katalikiškoji Lietuvos spauda: a) auditorijų ugdymas skaityti bei remti katalikiškus leidinius, prisidėti prie jų kūrimo; b) katalikiškos spaudos pozicionavimas, ilgalaikių veiklos strategijų kūrimas bei jų įgyvendinimas; c) leidinių turinio bei vizualinės išraiškos, personalo profesionalėjimas, atsinaujinimas, modernėjimas, išsaugant katalikiškąsias vertybes.Reikšminiai žodžiai: Katalikiška spauda; Leidyba; Catholic periodicals; Publishing.

ENAll periodical press that is at least a bit oriented towards promoting Catholic values and positions are called Catholic press in this article. Notwithstanding that the audience of active Catholics is relatively small (8-16 percent), the author declares that the system of Catholic press is pretty well developed in Lithuania. For the time being, 13 various special Catholic publications are being issued. The article discusses what tendencies of 1990-2005 affected the development of Catholic press sector in Lithuania, defines the place of catholic press in a general press production flow, indicates its problems, and tries to find out whether Catholic press is capable to meet modern challenges. The author analysed personal data of people who were involved in creating Catholic press in 1990-2005 and made a decision that this sectors lacked for professional journalists, management specialists, and designers. The motivation analysis of employees of selected Catholic publications showed that the main argument common for all creators of Catholic press, is the correspondence of values promotepromoted by publications with their own values and word-view. In general, Catholic press may have tackled the following modern challenges: a) propagating the audience to read and support Catholic publications as well as participate in their creation; b) positioning Catholic press and creating and implementing long-term activity strategies; and c) improving, modernising, and professionalizing content and visual expression of the publications and the employees, sustaining their Catholic values.

ISBN:
9955-12-114-9
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9808
Updated:
2013-04-28 17:02:01
Metrics:
Views: 17
Export: