Šeimos teisės normų, nustatančių monogamiją, interpretavimo ypatumai ir jų pažeidimo pasekmės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šeimos teisės normų, nustatančių monogamiją, interpretavimo ypatumai ir jų pažeidimo pasekmės
Alternative Title:
Interpretation peculiarities of family law rules determining monogamy and their violation consequences
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 71 (63), p. 16-22
Keywords:
LT
Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LT[...] Straipsnyje analizuojama LR civilinio kodekso normos, nustatančios monogamiją, kaip materialinę santuokos sudarymo sąlygą ir pagrindinį santuokos ir šeimos reglamentavimo principą, ir su jomis susijusios kitų teisės aktų normos, teismų praktika bei formuluojami siūlymai, kaip patobulinti galiojančio Civilinio kodekso normas. Apibendrinant pateikiama teisės aktų, galiojusių prieš priimant LR Civilinį kodeksą, pagrindinės nuostatos dėl monogamijos ir atsakomybės ją pažeidus. Straipsnyje taip pat atskleidžiamos užsienio valstybių, pažangiai reglamentuojančių monogamiją, teisės aktų normų turinys ir formuluojami jų vertinimai. Atlikus minėtus tyrimus prieita prie išvados, kad, nors Civiliniame kodekse monogamija nustatoma kaip viena iš pagrindinių santuokos sudarymo sąlygų, tačiau tiek įstatymų leidėjas, tiek teismai, taip pat ir komentatoriai ją interpretuoja nevienareikšmiškai, neatsižvelgdami į jos besąlygiškumą tiek taikant teisės normas, tiek jas nustatant, kai siekiama atkurti pažeistą monogamiją: nenustatyta atsakomybė už jos pažeidimą, skelbiamas sugyventinių institutas, neatsižvelgiama į monogamijos pažeidimo neigimą poveikį asmens teisėms, reglamentuojamoms kituose teisės aktuose. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Monogamija; Monogamy.

ENThe article analyses the norms of the civil code of the Republic of Lithuania that define monogamy as the material condition of entering into matrimony and the main principle of family regulation as well as the norms of other legislation items, judicial practice and formulates suggestions of how to improve the norms of the effective civil code. It provides a summary of the principal norms on monogamy and liability for its violation as fixed in legislation that was effective before the adoption of the civil code of the Republic of Lithuania. The article also reveals the contents of foreign legislation norms that effectively regulate monogamy and formulates assessment thereof. Said studies resulted in a conclusion that the civil code defines monogamy as one of the principal conditions of entering into matrimony, however both the legislator and courts as well as analysts have different interpretations thereof without considering its unconditional character both in application of legal norms and establishing them when attempts are made to recreate monogamy breached: there is no amenability for its violation, the negative effect of monogamy violations on personal rights is disregarded, etc.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/977
Updated:
2018-12-20 23:04:25
Metrics:
Views: 27    Downloads: 5
Export: