Data management in modern organization : the aspect of project designing

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Data management in modern organization: the aspect of project designing
Alternative Title:
Informacijos vadyba šiuolaikinėje organizacijoje: projektavimo aspektas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2007, Nr. 1 (51), p. 91-102
Summary / Abstract:

LTSėkminga organizacija savo veiklą planuoja projektavimą siedama su informacijos vadyba, traktuojamą kaip projekto vadybą. Pagrindinis tyrimo tikslas - teoriniu lygmeniu išnagrinėti šiuolaikinės organizacijos informacijos vadybos projektavimo aspektus. Tyrimo objektas - šiuolaikinės organizacijos informacijos vadybos projektavimas. Informacijos vadybą ir jos projektavimą galima apibrėžti kaip universalią informacijos vadybos priemonę šiuolaikinėje organizacijoje, įskaitant galimus modelius verslo, gamybos, komercijos, net politikos, kultūros bei mokslo ir pan. veiklai. Informacijos vadybos projektavimo valdymo procesą sudaro grupė atskirų procesų. Projektų vykdymas susietas su aplinka, t.y. aplinka sąlygoja projekto įgyvendinimą. Informacijos sistemos projektavimas ir jos parinkimas priklauso nuo organizacinių funkcijų bei organizacijos keliamų tikslų. Informacinės sistemos projektavimas sietinas su projektavimo etapais: sistemos projektavimo inicijavimu (neapibrėžtumo sumažinimas), poreikių analize (tinkamumo nustatymas), techniniu dizainu (technologinių sprendimų sujungimas), sistemos konstravimu (integruotas modulių testavimas), tinkamumo testu (vartotojo poreikių charakteristikų apibrėžimas), sistemos perdavimu (sistemos integravimas į vartotojo veiklą).Reikšminiai žodžiai: Informacijos vadyba; Projektavimo procesai; Informacijos vadybos projektavimas; Informacijos sistemų projektavimo etapai; Information managementdesigning processes; Information management designing; The steps of information systems designing.

ENSuccessful organisation plans its activities connecting planning to the information management which is treated as project management. The main objective of the article is to analyse theoretical aspects of information management in contemporary organisation. The subject of the research is planning of the information management in contemporary organisation. Information management and its planning may be defined as a universal information management tool in contemporary organisation, including models possibly applied in business, manufacturing, commerce, political, cultural, scientific, and other activities. The process of planning the information management consists of a group of individual processes. The implementation of projects is related to the environment, i.e. the environment conditions the implementation of the project. Planning and selection of the information system depends on organisational functions and objectives. Planning of the information system is related to the following stages: the initiation of system planning (the reduction of uncertainty), need analysis (the determination of suitability), technical design (harmonisation of technological decisions), system design (integrative testing of modules), suitability test (the definition of characteristics of consumer needs), and system transfer (system integration into consumer activities).

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Žmogiškųjų išteklių vystymas nuolatinio mokymosi kontekste : turizmo administravimo studijų katedros dėstytojų potencialo tyrimas / Jolita Vveinhardt, Kristina Kigaitė. Profesinės studijos: teorija ir praktika 2009, Nr. 5, p. 184-193.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9735
Updated:
2018-12-20 23:12:59
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: