Openness to strategic networking as an entrepreneurial characteristic

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Openness to strategic networking as an entrepreneurial characteristic
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teigiama, kad atvirumas strateginiams tinklams yra esminis pomoderniam verslui ir pagrindinė charakteristika tiek vertinant individo antrepreneriškumo viršūnę, tiek organizacijos. Pateikiama organizacijos atvirumo strateginiams tinklams įvertinimo teorinė bazė ir koncepcinis modelis. Aptariamos esminės išankstinės sąlygos norint įsijungti į strateginius tinklus, būtent kad specializacija yra variklis įsitraukimui į strateginius tinklus ir atvirkščiai; kad standartizuoti ir atviri procesai ir sistemos organizacijoje palengvina koordinavimą ir prisiderinimą prie partnerių procesų ir sistemų; kad išvystyta informacinių technologijų infrastruktūra yra būtina sąlyga vientisai komunikacijai; ir kad organizacijos bendradarbiavimo kultūra yra ugdoma organizacijose, kurių aukščiausia vadovybė vertina įsijungimą į tinklus. Pradiniai pilotinio tyrimo rezultatai buvo gauti išplatinus klausimyną ir surinkus išsamius interviu, kurių klausimais buvo siekiama įvertinti organizacijos gebėjimą įsijungti į strateginius tinklus. Organizacijos gebėjimas įsijungti į tinklus yra vertinamas vadybininkų ir darbuotojų gebėjimo įsitraukti į strateginius tinklus aspektu, organizacijos struktūros ir kultūros aspektu, jos produktų/paslaugų aspektu, jos procesų ir jos informacinių sistemų aspektais. Rezultatai rodo, kad atvirumas strateginiams tinklams yra aiškiai išreiškiamas realiais indikatoriais ir lengvai stebimas nustatytų parametrų pagalba.

ENIt is argued in the article that openness to strategic networking is a core in post modern entrepreneurship and a key characteristic both, for evaluating the entrepreneurial apex of an individual, as well as that of an organization. Further, the theoretical basis and conceptual model for the evaluation of an organization's openness to strategic networking are presented. Key preconditions effectual for strategic networking are discussed, namely, that specialization is a driver for networking and vice versa; that standardized and open processes and Systems in the organization facilitate easy coordination and tuning with partnering organizations' processes and Systems; that developed IT infrastructure is a precondition for seamless communication; and that cooperative organizational culture is nurtured within organizations in which top management values networking. The initial results of pilot research based on questionnaire and in-depth interviews with questions to evaluate the organization's networkability in terms of networkability of its manager and employees, of its organizational structure and culture, of its products/ services, of its processes and of its information Systems indicate that openness to strategic networking is clearly externalized through tangible indicators and slightly observable through attitudinal parameters. [From the publication]

ISBN:
8791181836
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9722
Updated:
2013-04-28 17:01:09
Metrics:
Views: 9
Export: