Creating closed partnership between business and science through social capital networks

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Creating closed partnership between business and science through social capital networks
In the Book:
Learning and development for innovation, networking and cohesion / Gerd-Bodo von Carlsburg, Palmira Juceviciene, Gediminas Merkys (eds.). Frankfurt am Main: Lang, 2005. P. 221-242. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 12)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendradarbiavimas; Verslas; Socialinių išteklių tinklas; Partnership; Business; Social capital networks.
Keywords:
LT
Bendradarbiavimas / Cooperation; Socialinių išteklių tinklas; Verslas / Business.
EN
Business; Partnership; Social capital networks.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėje globalioje ekonomikoje socialinis kapitalas vaidina esminį vaidmenį kuriant glaudžios partnerystės ryšius tarp verslo ir mokslo. Straipsnio tikslas yra ištirti, kokiu lygiu technologinės krypties jaunos kompanijos gali įtakoti tarporganizacinius ryšius siekdamos sukurti konkurencinį pranašumą. Socialinis kapitalas yra socialinės organizacijos bruožas, kurio forma - ryšiai, pagrįsti pasitikėjimu ir normomis, kurios gali pagerinti visuomenės darbingumą, palengvinant veiksmų koordinavimą. Socialinio kapitalo tinklai yra svarbus ekonominės sistemos tepalas, nes jie palengvina bendradarbiavimą ir koordinavimą bendram visų narių labui. Jie sukuria gerą teorinę bazę tolimesniems bendro mokymosi empiriniams tyrimams. Mokymosi procesas tarporganizaciniuose ryšiuose taip pat prisideda prie glaudesnių kokybinių ir kt. tyrimų. Straipsnyje socialinio kapitalo reiškiniai buvo analizuojami remiantis Italų industriniu modeliu, kurį pateikia UNIDO. Geriausios patirties analizė pabrėžia žymų ekonomikos ir verslo vystymosi augimą glaudžiai bendradarbiaujant su tarpinėmis struktūromis, t.y. viešosiomis institucijomis. Tai veda prie poreikio įtraukti atskirą socialinio kapitalo dėstymo programą į bakalauro ir magistro studijas Lietuvos studentams, nes tai yra nauja tyrimų sritis, kuri gali suteikti naują formą ekonominiam augimui individualiame, bendruomenės ir visuomenės lygiuose. Geros patirties Italijos klasterių analizė pateikia dvi pagrindines metodologines pamokas: reikia sugebėti gerai atlikti vietinę ir sektoriaus analizę atsižvelgiant į socialinę sąveiką; reikia įvertinti abipusio įsiskverbimo rezultatus bendrame teritorijos vystymesi.

ENIn contemporary global economy, social capital performs an essential role in creating close partnership relations between business and science. The purpose of the article is to examine the level at which young technology oriented companies can affect inter-organisational relations in order to gain a competitive advantage. Social capital is a feature of social organisation which consists of relationship based on reliability and norms that may improve the level of social efficiency and makes easier coordinating of actions. Social capital networks are extremely important “lubricants” of economic system, since it makes easier cooperation and coordination for the sake of all stakeholders. They create sufficient theoretic base for further empirical studies of general education. Learning process in inter-organisational relations is also useful for more close qualitative and other research. In the article, social capital phenomena were analysed on the bases Italian industrial model presented by UNIDO. The analysis of the best practice allows noticing that significant increase in the development of economy and business is tightly related to intermediate structures, i.e. public institutions. This leads to the need to involve social capital programme into Lithuanian study programmes for Bachelor’s or Master’s degree, since this is a new area of research that may give new form to economic development at individual, community, and society levels. The analysis of the best practice of Italian clusters delivers two methodological lessons: it is important to perform well local and sector analysis taking into account social interactions; and it is important to evaluate the results of both-sided penetration in general development of a territory.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9720
Updated:
2013-04-28 17:01:08
Metrics:
Views: 13
Export: