Roman Doctrine of Possession in conteporary Lithuanian Civil Law

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Roman Doctrine of Possession in conteporary Lithuanian Civil Law
In the Journal:
Orbis Iuris Romani. 2005, No. 10, p. 167-182
Keywords:
LT
Ekonominė padėtis / Economic conditions; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama valdymo instituto paskirtis ir tikslai, valdymo, kaip subjektinės teisės, turinys ir jo įgyvendinimo probleminiai klausimai, taip pat probleminiai valdymo gynimo teisinės prigimties, valdymo gynimo priemonių sistemos klausimai. Daroma išvada, kad valdymo samprata Lietuvos teisėje turi kelias prasmes. Yra išlikusi galimybė traktuoti valdymą pagal romėnų teisę kaip daikto turėjimo faktą, o valdymą ginant, valdymas suvokiamas kaip civilinė subjektinė teisė. Šiuolaikinėje teisėje valdymas kaip faktinis žmogaus ir daikto ryšys turėtų būti traktuojamas ne kaip subjektinė teisė, o kaip teisinių santykių objektas (saugoma vertybė). Šiuo atveju subjektinė teisė, kurios objektas valdymo faktas, pasireiškia kaip asmens teisė į nenutraukiamą ir nepažeidžiamą teisę fiziškai turėti daiktą, t.y. kaip bendro pobūdžio asmeninė teisė į asmens neliečiamybę, įtvirtinta LR Konstitucijos 21 straipsnyje. Valdymo teisė kaip savarankiška civilinė daiktinė teisė, kuri sudaro pagrindą valdytojui įgyti nuosavybės teisę į valdomą daiktą, pripažįstama tik tokiam asmeniui, kuris sąžiningai daiktą valdo kaip savą, t.y. suvokia, kad niekas kitas neturi daugiau teisių į daiktą nei jis. Todėl daikto nuomininkas valdomo daikto pagal įgyjamąją senatį įgyti negali. Straipsnyje taip pat nagrinėjamas specialus valdymo gynimo būdas – ieškinys dėl valdymo pažeidimų pašalinimo (posesorinis ieškinys), kuris gali būti naudojamas kaip alternatyva vindikaciniam ir negatoriniams ieškiniams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Valdymas; Valdymo gynimas; Recesija; Romos teisė; Restoration of possesion; Possesion in Roman Law; Reception; Possession rights.

ENThe article studies the purpose and objectives of the institute of management, the contents of management, as an individual right, and problematic issues of its implementation, as well as problematic issues of the legal nature of management and of the system of management safeguards. It is concluded that the concept of management has several meanings in the law of Lithuania. It is still possible interpret management according to the Roman law as a fact of possessing a certain thing, whereas, in the protection of management, it is interpreted as civil individual right. In modern law, management, as an actual relationship between the individual and the property item, should be treated not as an individual right, but as an object of legal relationships (protected value). In this case, the individual right the object whereof is a fact means the right of the person to an uninterrupted and inviolable right to possess the property item physically, i.e. as a personal right of general nature to the inviolability of the person, as set forth in Article 21 of the Constitution of the Republic of Lithuania. The right of management, as an individual civil right in rem, which is the grounds for the manager to acquire the ownership right to the item possessed, is recognised only for persons who manage the item honestly as their own, i.e. understanding that nobody else enjoys more rights to the item. Thus, the lessee of the leased item cannot acquire the item under acquisitive prescription. The article also examines a special protection mode for management—actions to remedy management breaches (possessory action), which can be used as an alternative to vindication or nugatory actions.

ISSN:
1211-3425
Subject:
Related Publications:
Prievolinės ir daiktinės teisės takoskyra sąžiningo nuosavybės teisės įgijimo kontekste / Asta Dambrauskaitė. Privatinės teisės doktrina ir praktika: Liber Amicorum Vytautui Pakalniškiui / red. Ramūnas Birštonas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2014. P. 243-264.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9693
Updated:
2020-07-28 20:26:23
Metrics:
Views: 11
Export: