Development of cultural and linguistic tolerance in the multicultural society

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Development of cultural and linguistic tolerance in the multicultural society
In the Journal:
Keywords:
LT
Kultūrinė tolerancija; Multikultūrinė visuomenė.
EN
Cultural tolerance; Linguistic tolerance; Multicultural society.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama įvertinti kalbinės ir kultūrinės tolerancijos ugdymo kaitą Lietuvos demokratėjančioje visuomenėje. Keliami šie probleminiai klausimai: Kokius kultūrinės ir kalbinės tolerancijos ugdymo pokyčius sąlygoja pasaulinės ir europinės švietimo dimensijos? Kaip kinta Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų programų turinys šiame kontekste? Straipsnyje analizuojamas tolerancijos konceptas bei nubrėžiamos gairės jos ugdymui edukacinėse aplinkose. Atskleidžiamas tolerancijos vertybės kontraversiškumas, remiantis Raz (1986), Gutmann (1994) teorinėmis nuostatomis. Tolerancijos vystymosi prielaidos edukaciniuose institutuose yra analizuojamos McLaughlin (1997), Buber (1995), Ozmon & Craver (1996) koncepcijų rėmuose. Siekiant išanalizuoti kalbinės ir kultūrinės tolerancijos ugdymo pokyčių aspektus pasaulinių ir europinių švietimo dimensijų kontekste, empiriniam tyrimui buvo pasirinktos dviejų laikotarpių (1989-1997, 1998-2002) bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų programos. Straipsnyje apibendrinami kokybinio tyrimo rezultatai, kurie atskleidžia multikultūriškumo ugdymo tendencijas Lietuvos bendrojo lavinimo sistemoje bei leidžia įvertinti pasaulinių bei Europos švietimo dimensijų įtaką. Rezultatai atskleidė nuolatinį mokyklos siekį parengti mokinius gyventi demokratiškoje, multikultūrinėje visuomenėje. Lietuvos šiuolaikinė švietimo politika grindžiama skirtingų kultūrų vertybėmis, pripažįstant, kad kultūrinė ir etniškai pliurali visuomenė yra tikroji prielaida socialinei integracijai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kultūrinė tolerancija; Lingvistinė tolerancija; Multikultūrinė visuomenė; Cultural tolerance; Linguistic tolerance; Multicultural society.

ENThe article aims to assess the change of education of language and cultural tolerance in the democratic society of Lithuania. The following problem questions are raised: What changes of education of cultural and language tolerance are conditioned by global and European educational dimensions? What changes are observed in programme content of Lithuanian schools of general education in the content? The article analyses the concept of tolerance, setting guidelines for its development in educational settings. Controversy of the value of tolerance is revealed based on theoretical provisions of Raz (1986) and Gutmann (1994). Preconditions for the development of tolerance in educational institutes are analysed in the framework of concepts of McLaughlin (1997), Buber (1995) and Ozmon & Craver (1996). In order to analyse aspects of changes in education of language and cultural tolerance in the context of global and European dimensions, two periods (1989-1997, 1998-2002) programmes of schools of general education were chosen for the empirical survey. The article summarises the results of the qualitative research, which reveal tendencies of education of multi-cultural features in the Lithuanian system of general education and facilitate evaluation of the influence made by global and European educational dimensions. The results have shown a school’s constant aim to prepare pupils for life in a democratic and multi-cultural society. Lithuania’s modern education policy is based on values of different cultures.

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
Content analysis of perception of interculturality: a case of Lithuanian 11th-12th forms pupils’ opinion / Ieva Bilbokaitė. INTED 2016: 10th international technology, education and development conference, 7-9 March 2016, Valencia, Spain / edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Valencia: IATED Academy, 2016. P. 4866-4873.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9647
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 7
Export: