Community Education - neue Orientierung der Schulsozialarbeit? Einige Überlegungen zur Weiterentwicklung litauischer Schulsozialarbeit

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Community Education - neue Orientierung der Schulsozialarbeit? Einige Überlegungen zur Weiterentwicklung litauischer Schulsozialarbeit
Keywords:
LT
Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas bendruomeninio ugdymo (angl. community education) konceptas kaip galimas (iš dalies jau įgyvendinamas praktiškai) mokyklos socialinio pedagogo veiklos Lietuvoje konceptualus pagrindas. Daugiausiai remiantis Lietuvos ir Vokietijos mokslininkų patirtimi, atskleidžiamas ryšys tarp mokyklos, mokyklinio socialinio darbo ir bendruomeninio ugdymo. Europoje vyraujančios idėjos apie mokyklų atsivėrimą aplinkai, mokyklų bendruomeninę orientaciją, į gyvenimo realybę nukreiptas socialinis darbas, taip pat JAV egzistuojančios bendruomeninės mokyklos liudija apie bendruomeninę orientaciją kaip vieną iš šiuolaikinės mokyklos bruožų. Tokiose mokyklose ypatingas vaidmuo tenka mokyklos socialiniams darbuotojams/ socialiniams pedagogams. Šių specialistų veiklos struktūros pagrindiniams elementams galima priskirti ir bendruomeninį ugdymą plačiąja prasme. Straipsnyje bendruomeninio ugdymo ypatumai mokyklos socialiniame darbe atskleidžiami lyginant juos su į gyvenimo realybę orientuoto mokyklos socialinio darbo charakteristikomis. Prieš pristatant mokyklos socialinio darbo bendruomeninę orientaciją kaip galimą šios profesinės veiklos raidos perspektyvą Lietuvoje, analizuojami Lietuvos teisiniai aktai ir švietimo dokumentai, išryškinant juose bendruomeninio ugdymo aspektus. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the concept of community education as a possible (already partially implemented) conceptual basis of a school social pedagogue in Lithuania. Basing it mostly on experience of Lithuanian and German scientists, a relationship between a school, school social work, and community education is revealed. Ideas that prevail in Europe regarding openness of schools to environment, community focus of schools, life-reality focused social work as well as community schools that exist in USA, provide that community focus is one the characteristics of a contemporary school. In such schools, special attention is devoted to school social workers/social pedagogues. In the broader sense, community education may be attributed to the key elements of their activity. In the article, peculiarities of community education in a school social work are revealed by comparing them to characteristics of social work in a school focused on life reality. Prior to introducing the school social work community focus as a possible professional activity development prospective in Lithuania, Lithuanian legislation and education documents are analysed by underlining the aspects of community education.

ISBN:
80-7326-107-3
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9629
Updated:
2013-04-28 17:00:02
Metrics:
Views: 10
Export: