Mokslinio pažinimo, džnanajogos dvasinio kelio ir Vydūno pasaulėžiūros sąlytis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokslinio pažinimo, džnanajogos dvasinio kelio ir Vydūno pasaulėžiūros sąlytis
Alternative Title:
Connection between scientific knowledge, jnana yoga spiritual path and Vydūnas's world view
Keywords:
LT
Vydūnas (Wilhelm Storost; Vilhelmas Storostas, Storosta); Filosofija / Philosophy; Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews.
Summary / Abstract:

LTGlobaliu bei Lietuvos mastu vykstantys socialiniai, technologiniai bei ekologiniai pokyčiai sparčiai keisdami aplinką bei tradicines vertybes vis aiškiau atskleidžia vyraujančios vartotojiškos pasaulėžiūros seklumą. Socialinės krizės akivaizdoje, privalome atvirai pripažinti, kad visuomenė serga. Tos ligos priežastys glūdi atitolime nuo esminių ir amžinų dvasinių vertybių, kurių nereikėtų sieti su kraštutiniu religingumu ar misticizmu. Šio straipsnio pagrindinis tikslas – atskleisti dvasinių vertybių universalumą, paremtą moksliniu bei dvasiniu tikrovės pažinimo keliais, kuriuos vienija universaliųjų tiesų bei principų paieška. Tam tikslui darbe parodomas visuomenėje mažiau žinomas mokslinio pažinimo kelio tiesioginis sąlytis su dvasinio pažinimo intelektiniu džnanajogos (skr. jñāna-yoga) keliu. Atskleidžiama, kad visaapimančios pasaulėžiūros paieškos, einant abiem keliais, veda į integralią holistinę pasaulėžiūrą. Parodoma, kad Vydūno (Vilhelmas Storosta) holistinei pasaulėžiūrai artimi abu pažinimo keliai. Taigi, darbą sudaro trys pagrindinės dalys: (i) paradigminis lūžis moksliniame pažinime, (ii) pagrindiniai džnanajogos kelio ypatumai bei įžvalgos, (iii) Vydūno pasaulėžiūros sąlytis su teosofija bei idealistiniu monizmu. Straipsnyje atskleidžiama integralaus mokslinio ir dvasinio pažinimo kelio svarba ir aktualumas individų bei visos tautos sveikai gyvensenai globalizacijos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Džanajoga; Džnana joga; Džnanajoga; Holistinė pasaulėžiūra; Idealistinis monizmas; Teosofija; Vydūnas (Wilhelm Storost; Vilhelmas Storostas, Storosta); Holistic worldview; Idealistic monism; Jnana yoga; Jnana-joga; Jnna yoga; Theosophy; Vydūnas.

ENSocial, technological and ecological changes are reshaping environmental and traditional values on a global and local scale. While having some positive impacts on societies, these changes also have some negative outcomes such as consumerism, a shallow worldview and the leveling of traditional values. In the face of current social crises, we have to admit that society is distressed not only physically, but also mentally and spiritually too. Reasons are many, but the most fundamental, according to Vydūnas, arc always hidden in our mindsets. In fact, nations have been gradually resigning from essential and eternal spiritual truths to the periphery of religious fundamentalism or mysticism. The main task of this article – to reveal the universality and integrity of knowledge path, based on scholarship and spiritual ways of cognition, which are both united by the search for universal truths and principles. This research reveals direct connection between rational scholarly and intellectual jnana (jñāna) yoga path, which is based on the philosophy of idealistic monism.The article reveals that our cognition is shifting from fragmentation to the synthesis of various ways of knowledge. It concerns not only interdisciplinary research. New horizons are opening up by understanding that intuitive power of deeper knowledge about reality lies dormant beyond rational computer-like thinking. The new kind of thinking by merging rational and irrational (which should be treated as not yet rationally understood) knowledge is becoming integral and holistic. The article shows that even in the light of current knowledge Vydūnas's worldview looks both integral and holistic. Finally to conclude, the article ends with an actual discussion of integral and holistic knowledge, its importance for individuals and nations in the time of globalization, consumerism and rational mind culture. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9627
Updated:
2013-04-28 17:00:01
Metrics:
Views: 23
Export: