Okupacijos metų (1940-1945) leidiniai Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Okupacijos metų (1940-1945) leidiniai Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje
Alternative Title:
Publications of occupation years (1940-1945) at Šiauliai country Povilas Višinski's Public Library
Keywords:
LT
Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTŠiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje yra 182 pavadinimų knygos ir 21 pavadinimo žurnalai, renginių programos, katalogai leisti 1940–1945 m. Lietuvoje ir išeivijoje. Didžiąją knygų dalį sudaro grožiniai kūriniai. Jų yra per 50 pavadinimų. Tai daugiausia lietuvių autorių kūrinių kartotiniai leidimai. Istorine tematika rašytų knygų yra per 20 pavadinimų. Iš pedagoginių knygų galima paminėti V. Ruzgo redaguotą straipsnių rinkinį Naujoji mokykla (K., 1940), skirtą bendrajai ir mokyklinei kraštotyrai. Karo metais leidžiami kalbos mokslo darbai, žodynai. Fonduose yra P. Skardžiaus Lietuvių kalbos žodžių daryba (V, 1941, V, 1943), K. Jablonskio Lietuviški žodžiai senosios Lietuvos raštinių kalboje ir kt. Katalogai, programos byloja apie karo metais vykusius kultūrinius renginius. Vienuolikoje įvairios tematikos kalendorių ryškiai atspindėtos to meto nuotaikos, rūpesčiai, problemos. Rimtimi, susikaupimu, pastovumu alsuoja žemdirbių kalendoriai. Leistos knygos gamtos, medicinos, religijos, žemės ūkio klausimais: B. Abraičio Žmogaus vystymosi svarbesnieji bruožai (K., 1942), V. Lašo, J. Mackevičaitės-Lašienės Trumpa žmogaus anatomija, fiziologija ir higiena (K., 1944), Z. Danilevičiaus Žmogus: žinios apie žmogaus kimo sandarą, organų veikimą ir sutrikimus (K., 1944) ir kt. Straipsnyje aptariami ir tuo laikotarpiu leisti žurnalai. Akivaizdu, kad ir atšiauriomis istorinėmis sąlygomis rūpintasi tautos švietimu, ieškota būdų ir galimybių puoselėti kalbą, kultūrą, tautines vertybes.Reikšminiai žodžiai: Nacių okupacija; Spauda; Periodika; Žurnalai; Nazi occupation; Lithuanian press; Journals; Booklets.

ENŠiauliai County Povilas Visinskis Public Library keeps the books of 182 titles, as well as magazines, the programs of events, and catalogues (21 titles in total) published in Lithuania or abroad in 1940-1945. The biggest part of books, more than 50 titles, consists of artistic literature. These are mainly repeated editions of works by Lithuanian authors. Historic books are represented by 20 titles. The work to be mentioned among the educational books is a serial article, edited by V. Ruzgas, titled “The New School” (K., 1940), which was designated to general and educational regional studies. The library also keeps language science works and dictionaries issued during the war, including P. Skardzius “The Composition of Lithuanian Words” (V, 1941, V, 1943), K. Jablonskis “The Lithuanian Words in Old Written Works”, etc. Catalogues and programs of events speak about cultural events present during the war. Eleven calendars of various types clearly represent the state of mind and problems of then years. Agricultural calendars express solidity, concentration, and consistency. The following books reveal various issues of nature, medicine, religion, and agriculture: B. Abraitis “The More Important Features of Human Development” (K., 1942), V. Lašas and J. Mackevičaitė-Lašienė “The Human Anatomy, Physiology, and Hygiene In Brief” (K., 1944), Z. Danilevičius “The Human Being: Knowledge About the Human Body and Functions and Dysfunctions of Organs” (K., 1944), etc. The article also describes magazines of then time. Obviously, national education, the development of native language, and taking care of national values were the issues of concern even in the most severe historical conditions.

ISBN:
9955522518
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9618
Updated:
2013-04-28 16:59:55
Metrics:
Views: 9
Export: