Įkliuvusieji: Kazys Astrauskas ir Antanas Gaidelionis -slaptų bibliotekėlių savininkai Pasvalio krašte

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įkliuvusieji: Kazys Astrauskas ir Antanas Gaidelionis -slaptų bibliotekėlių savininkai Pasvalio krašte
Alternative Title:
Kazys Astrauskas ir Antanas Gaidelionis - detained owners of clandestine small libraries in Pasvalys area
Keywords:
LT
Pasvalys; Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama Pasvalio krašto knygnešystės istorija. Archyvuose saugojamos bylos leidžia teigti, kad net 75 įkliuvę asmenys laikę, platino, skaitė lietuviškus leidinius, iš jų atimta 570 draudžiamų spaudinių, 17 asmenų sudarytos atskiros bylos. Plačiau aptariamos slaptosios Kazio Astrausko ir Antano Gaidelionio lietuviškų knygų bibliotekėlės, svarstoma, kokią įtaką darė gyventojų kultūrinei sąmonei, kokį psichologinį poveikį turėjo bibliotekėlių suradimas, teismai ir bausmės, koks buvo jų laikymo tikslas, kiek jos veikė vėlesnę krašto kultūros raidą. Bibliotekėlės buvo nedidelės. K. Astrausko didžiąją spaudinių dalį sudarė kalendoriai, 4 religinio turinio ir viena grožinės literatūros knyga. A. Gaidelionio bibliotekoje – 50 periodinių leidinių, 13 knygų. Taip pat aptariamas abiejų žmonių likimas. Jiems pritaikytos bausmės, tardymas.Reikšminiai žodžiai: Slaptoji biblioteka; Spaudos draudimas; Knygnešystė; Private library; Lithuanian press; Smuggling; Prohibition.

ENThe article provides the history of book peddling in Pasvalys region. Files hold in archives allow maintaining that as many as 75 caught persons stored, disseminated and read Lithuanian publications, 570 forbidden publications were taken away from them and separate cases were investigated with regard to 17 persons. The article discusses in a more detail Kazys Astrauskas’ and Antanas Gaidelionis’ secret libraries of Lithuanian books; considers the influence and psychological effect on the population’s cultural consciousness made by the detection of libraries, lawsuits and sanctions as well as the purpose of keeping such libraries and the degree of their influence on the later development of the regional culture. The libraries were small. The majority of publications possessed by K. Astrauskas was composed of calendars, 4 books of religious content and 1 book of fiction. A. Gaidelionis’ library contained 50 periodicals and 13 books. The article also discusses the destiny of both persons. They were punished and interrogated.

ISBN:
9955522518
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9615
Updated:
2013-04-28 16:59:53
Metrics:
Views: 17
Export: