Jono Biliūno kūryba ir impresionizmas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jono Biliūno kūryba ir impresionizmas
Alternative Title:
Jonas Biliūnas' ouevre and impresionism
In the Journal:
Teksto slėpiniai. 2006, Nr. 9, p. 42-53
Keywords:
LT
Meno stiliai / Art styles; Proza / Prose.
Summary / Abstract:

LTJono Biliūno kūrybos analizės būdai papildomi lyginamuoju istoriniu metodu, leidžiančiu suvokti šio vieno meniškiausių dvidešimtojo amžiaus pradžios rašytojų stiliaus ypatybes ir jo individualios kūrybos savitumą Europos kultūros bei meno kontekste. Epochos pradžios menininkai, norom ar nenorom, buvo susiję panašiomis idėjomis bei vaizdų archetipiškumu. J. Biliūnas vaizdavo Lietuvos gamtą, realistinį regėjimą papildydamas individualiu impresionistiniu regėjimu, poetiškai, netgi siurrealistiškai kurdamas lyrines noveles bei miniatiūras. XX a. pradžios mene, ypač dailėje, ypač ryškus impresionizmas ir ekspresionizmas. Jis dar ryškesnis prancūzų ir vokiečių kultūrose, o Lietuvoje moderniosios kryptys patyrė šių šalių įtaką. J. Biliūnas, gyvendamas Leipcige ir Berne, aktyviai dalyvavo kultūriniame gyvenime. Tai padėjo jam formuoti savo kūrybinį stilių. J. Biliūno kūryboje svarbų vaidmenį vaidina gamtos įspūdžiais grįstos impresijos: dažnai pasikartojančiu motyvu ar kūrinio dominante tampa lietinga diena, upės tėkmė, dangus, vaikų, vyrų ir jaunų moterų portretų lengvas, tarsi efemeriškas vaizdavimas ir pan. Daugelis J. Biliūno kūrinių (trumposios kūrybos) buvo grįsti greitomis impresijomis ar eskizais, kurie simboliškai išreiškia personažų nuotaikas, jų vidinę būseną. Rašytojas atranda naują stilių. Jis rašo trumpas miniatiūras ir poetines noveles. Autoriui svarbus judėjimas, smulkios detalės, jausminė improvizacija. Panašūs ženklai, atspindintys momento įspūdį ir nuotaikų kaitą, archetipiškai reiškėsi tiek J. Biliūno, tiek kitų amžiaus pradžios autorių literatūros ir meno kūriniuose.Reikšminiai žodžiai: Kūryba; Novelės; Apysakos; Impresionizmas; Ekspresionizmas; Judėjimas; Ouevre; Short story; Novella; Impressionism; Expressionism; Movement.

ENThe works of Jonas Biliūnas are analyzed by comparative historical method enabling the perception of the particularities of style and the uniqueness of the individual creative work of this one of the most artistic writers of the beginning of the 20th century in the context of the European culture and art. The artists of the time were perforce related by similar ideas and archetypicality of images. J. Biliūnas portrayed the Lithuanian nature supplementing the realistic view with individual impressionistic view, creating lyric novels and miniatures in a poetic, even surreal manner. The art, particularly the painting, of the beginning of the 20th c. demonstrates obvious impressionism and expressionism. It is even more evident in the French and German cultures, which influenced Lithuanian modern streams. While living in Leipzig and Bern, J. Biliūnas participated actively in the cultural life, which helped him shape his creative style. In the works of J. Biliūnas, an important role is taken by the impressions based on the feeling of nature: a rainy day, flow of a river, the sky, light portrayal of the images of children, men and young women etc. become a repetitive motive or the dominant of the work. Most of the (short) works by J. Biliūnas were based on quick impressions and sketches symbolically portraying the mood and the inner state of the characters. The writer discovers a new style and writes short miniatures and poetic novellas. Movement, tiny details and emotional improvisation are important to him. Similar signs reflecting the impression of the moment and the change in moods were present in the literary and artistic works of J. Biliūnas and other authors of the time.

ISSN:
1648-6390
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9614
Updated:
2020-03-05 19:33:58
Metrics:
Views: 132    Downloads: 31
Export: