The register of progress in self-drected language learning

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The register of progress in self-drected language learning
Alternative Title:
Savidirektyviojo kalbos mokymosi pažangos registro formos
In the Journal:
Acta paedagogica Vilnensia. 2006, t. 17, p. 179-187
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Lisabonos strategijoje numatyta viena iš aktualiausių problemų – svetimųjų kalbų mokėjimo problema tobulinant ekonominius ir socialinius santykius. Autonominių studijų, vadinamų savidirektyviosiomis studijomis, uždavinys yra sudaryti besimokantiesiems sąlygas patiems tobulinti svetimosios kalbos studijas ir prisiimti atsakomybę už jas. Tyrimo rezultatai parodė, kad studentams reikia dėstytojo, kuris galėtų atlikti konsultanto, informacijos teikėjo ar partnerio vadmenį naudojant naujus mokymo metodus, kurie skatina autonomiškumą ir norą patiems vertinti bei kontroliuoti savo studijų eigą. Atliktas tyrimas leidžia teigti, kad studentų mokymosi pažanga turėtų būti fiksuojama ir registruojama ir vienas iš efektyviausių būdų, skatinančių studentų atsakomybės jausmą, yra mokymosi žurnalai. Respondentų atsakymai rodo, kad naujų metodų, pavyzdžiui, projekto metodas, bylų / atvejų analizė, naudojimas svetimosios kalbos studijoms skatina dėstytojo ir studento dialogą ir suteikia studentams visavertes akademines studijas aukštojoje mokykloje. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes one of the most urgent issues indicated by the Lisbon strategy – the issue of learning foreign languages in developing economic and social relations. The task of autonomous studies, so called self-directive studies, is to create conditions for students themselves to improve foreign language learning and accept responsibility for this. Results of the analysis showed that students need a tutor that would act as a consultant, a provider of information or a partner using new teaching methods, which would encourage independent learning and willingness to evaluate and control learning process autonomously. The conducted research allows stating that students’ learning progress should be monitored and registered, and one of most efficient ways encouraging sense of responsibility in students is a learning journal. Answers of the respondents show that use of new methods, for instance, project method, showcase analysis for foreign language learning enables dialogue between a teacher and a student and provides students fully-fledged academic studies at a higher education institution.

ISSN:
1392-5016; 1648-665X
Related Publications:
Facebook as a tool in university English language education / Jolita Šliogerienė, Dalia Gulbinskienė, Marjan Masoodi. Acta paedagogica Vilnensia. 2016, t. 36, p. 34-41.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9602
Updated:
2018-12-20 23:11:28
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: