The Optimization of agricultural production applying the methods of stochastic programming

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Optimization of agricultural production applying the methods of stochastic programming
Summary / Abstract:

LTVeikla ir jos rezultatai daugiau priklauso nuo aplinkos kaimų vietovėse nei miestuose. Tai daugiausia sąlygoja natūralios sąlygos. Labai svarbu optimaliai naudoti turimus išteklius atsižvelgiant ir į išteklių naudą, ir į galimą tikėtinų rezultatų pobūdį. Kol vyksta kaimų ir miestų integracija, būtina sąlyga yra pažangiausių mokslo pasiekimų taikymas abiejuose sektoriuose. Operacijų valdymo metodai, kurie buvo sėkmingai naudojami pramonės inžinerijos srityse, turėtų būti taip pat taikomi žemės ūkio produkcijos sektoriuje. Šiame straipsnyje pristatomi žemės ūkio mokslinio tyrimo, atlikto taikant tikimybinio programavimo metodus, rezultatai. Tikimybinis programavimo metodas turi būti žinomas ne tik teoriškai, bet ir turėtų būti taikomas praktikoje, kai optimali industrinė programa yra paruošta ir galioja šios sąlygos: ištekliai yra riboti ir jų papildymas yra problematiškas, o kartais ir neįmanomas; esami ištekliai gali būti naudojami tik esant apibrėžtoms sąlygoms; nėra tikrumo dėl laukiamų rezultatų; išteklių naudojimo trukmė gali keistis; laukiami rezultatai gali duoti mažiau naudos nei buvo tikėtasi. Atliktas tyrimas parodė, kad apskaičiuoti laukiami rezultatai (nauda) realizavus žemės ūkio produkciją yra visada mažesni tuo atveju, kai skaičiavimai atliekami naudojant tikimybinio programavimo metodus. Nepaisant to, rezultatai šiuo atveju yra tikslesni.Reikšminiai žodžiai: Stochastinis programavimas; Optimalus resursų naudojimas; Stochastic programming; Optimal usage of resources.

ENThe activity and result of it more depend on surroundings in rural regions than in towns. It is mostly determined by natural conditions. It is very important to use available resources optimally, considering both the use of resources and probable character of expected results. While integration of country and town is proceeding, it is necessary to apply the most progressive achievements of science in both sectors. The methods of operations management, which were successfully used in the fields of industrial engineering. The results of the scientific investigation of agricultural production applying the methods of stochastic programming are presented in this article. The stochastic programming method must be known not only theoretically, but also must be used in practice in the cases when an optimal industrial programme is being prepared, and considering the following conditions: resources are limited and their supplementation is problematic or sometimes impossible; the present resources can be used only with a defined condition; there is no assurance of expected results; the duration of resource usage can change; the expectative result can bring less interest than it was expected. Industrial conditions during a fixed time moment are influenced by such factors as natural conditions, market prices, and the possibilities of the usage of available resources. The main index of activity optimisation is expectative benefit after the realization of production. The delivered research has shown that calculated expectative result (benefit) after the realization of agricultural production is always less in a case when calculation is carried out using the methods of stochastic programming. Nevertheless, in this case the results are more correct.

ISBN:
9984576221
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9573
Updated:
2013-04-28 16:59:22
Metrics:
Views: 11
Export: