Learning organisation : theoretical model and its expression peculiarities in educational institutions

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Learning organisation: theoretical model and its expression peculiarities in educational institutions
In the Journal:
Keywords:
LT
Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – teoriškai pagrįsti besimokančios organizacijos koncep¬cijos deramumą Lietuvos edukacinėje terpėje ir empiriškai ištirti besimokančios organizacijos veiklos bruožų raišką mokykloje. Duomenų rinkimo metodas - apklausa raštu. Duomenų statistiniam apdorojimui taikyti faktorinės analizės, daugiamačių skalių sudarymo metodai. Apklausoje dalyvavo 554 mokytojai, 447 moksleiviai, ji vyko 2001 m. sausio - vasario mėnesiais. Teorinio tyrimo metu išskirtuose besimokančios organizacijos bruožuose vyrauja vadybinis-administracinis pradas , o empiriniais faktais paremtuose gimnazijos kaip besimokančios organizacijos bruožuose – humanistinis-psichologinis pradas . Mokyklos kaip besimokančios organizacijos diagnostinių indikatorių įvairovė pagrįstai gali būti apibendrinta iki dviejų kriterijų: organizacijos aktyvumo ir procesų pusiausvyros. Tokia teorinė prielaida grindžiama empiriniais faktais, gautais duomenims apdoroti pritaikius daugiamačių skalių sudarymo metodą (multidimensional scaling mds). Besimokanti organizacija, tiek laikantis tarpdisciplininės ekologinės-homeostatinės teorinės tradicijos, tiek remiantis empiriškai gautais faktais, savo esme yra aktyvi, kad įgytų ir ugdytų gebėjimus prisitaikyti ir išliktų adaptyvi bei funkcionali. Ne mažiau svarbi pusiausvyros dimensija, kad būtų išlaikytas vidaus savybių, struktūrų ir pan. dinaminis pastovumas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokykla kaip besimokanti organizacija; Besimokanti organizacija; School as organization; Learning organization.

ENThe goal of the survey is to provide theoretical substantiation of the compatibility of the concept a learning organisation in the Lithuanian educational environment and carry out an empirical examination of features of a learning organisation in school. Data was collected in a written form. Factorial analysis and multi-dimensional scaling methods were applied in the statistical data processing. Performed in January-February 2001, the survey included 554 teachers and 447 school students. Management and administrative first was dominant in the characteristics of a learning organisation identified in the theoretical survey, while the features of a gymnasium as a learning organisation based on empirical facts included humanistic-psychological first. The variety of diagnostic indicators of a school as a learning organisation can be reasonably generalised to two criteria: balance of activity and processes within an organisation. The theoretical presumption is based on empirical facts received after application of multi-dimensional scaling method for the processing of data received. Based on the interdisciplinary ecologic-homeostatic theoretical tradition and empirical facts, a learning organisation is active to acquire and develop capacities to adapt, remain adaptive and functional. The dimension of balance is just as important for preserving the stability of inner characteristics, structures, etc.

ISSN:
0007-0637
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9572
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 9
Export: