The concept of critical thinking in the multidisciplinary aspect

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The concept of critical thinking in the multidisciplinary aspect
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2003, Nr. 1 (38), p. 30-36
Keywords:
EN
Critical Thinking.
Summary / Abstract:

LTPasaulio, į kurį įžengia moksleiviai, pagrindinė savybė yra nuolat greitėjanti kaita. Ji įpareigoja kaitai ir mokytojus: jie skatinami dirbti taip, kaip nedirbo nė viena ankstesnė mokytojų karta, nes keičiasi mokymo tikslai, kurie niekada iki šiol nesiekė paruošti mokinius tokiai dinamiškai ir sudėtingai kaitai. Vienas naujas pedagogo veiklos aspektas yra kritinio mąstymo ugdymas. Akcentuojant kritinio mąstymo ugdymą, kuris glūdi XXI a. pokyčių šerdyje, pirmiausia reikėtų suvokti, kas yra kritinis mąstymas. Atitinkamos literatūros analizė rodo, jog kritinio mąstymo sąvoka iki šiol nėra iki galo apibrėžta. Ji plati ir sudėtinga, todėl nereikėtų sureikšminti nė vienos kritinio mąstymo sampratos. Straipsnyje pateikiamos užsienio ir Lietuvos mokslininkų kritinio mąstymo definicijos. Antrojoje straipsnio dalyje nagrinėjama kritinio mąstymo samprata multidisciplininiu požiūriu. Psichologiniu požiūriu kritinis mąstymas yra kelias nuo problemos iki jos sprendimo. Filosofinis požiūris kritinio mąstymo sampratoje atsiskleidžia per šias kritinio mąstymo dimensijas: intelektualinę laisvę, intelektualinę autonomiją, tiesos paieškas. Filosofiniu požiūriu kritinis mąstymas – apgalvotas, pagrįstas, tikslingas, autonomiškas mąstymas. Kritinio mąstymo sampratos analizei svarbus ir pedagoginis požiūris. Jis vienija filosofinę ir psichologinę sampratas. Šiuo požiūriu kritinis mąstymas – tai aktyvus ir interaktyvus pažinimo procesas, kurio pasekmė – mąstymo tobulinimas. Multidisciplininis požiūris, kurio pagrindas – mąstymo tobulinimas, leidžia susidaryti visuminį supratimą apie kritinį mąstymą. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Kritinis mąstymas; Critical Thinking.

ENThe modern world that pupils enter undergoes constant rapid changes. They oblige teachers to change as well: they are urged to work like no other generation of teachers before because teaching objectives have never been so demanding preparing pupils for such dynamic and difficult changes. A new aspect of teacher’s work is education of critical thinking. While emphasizing education of critical thinking, it is necessary to realize what the critical thinking is. Analysis of relevant literature shows that the definition of critical thinking so far has not been finally determined. It is wide and complex; this is why care has to be taken not to overestimate any single definition of critical thinking. The article presents definitions of critical thinking by foreign and Lithuanian scientists. The second part of the article analyzes the concept of critical thinking from the multidisciplinary aspect. Psychologically critical thinking is the way from a problem to its solution. Philosophical aspect in the concept of critical thinking is disclosed through the following critical thinking dimensions: intellectual freedom, intellectual autonomy, and the pursuit of truth. Philosophically critical thinking is a deliberate, reasoned, purposeful, autonomous thinking. A pedagogical aspect is also important for the analysis of the critical thinking concept. It combines philosophical and psychological aspects. In this aspect critical thinking is an active and interactive cognition process the result of which is improvement of thinking. Multidisciplinary aspect, the basis of which is improvement of thinking, allows composing a general notion of critical thinking.

ISSN:
1392-0758
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9538
Updated:
2018-12-17 11:10:07
Metrics:
Views: 26    Downloads: 8
Export: