Предприятия социальной занятости как одна из возможностей повышения занятости в европейском союзе

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Предприятия социальной занятости как одна из возможностей повышения занятости в европейском союзе
Alternative Title:
Social Employment Enterprises as one of the Possibilities of Increasing Employment in the European Union
Keywords:
LT
Graikija (Greece); Italija (Italy); Prancūzija (France); Lietuva (Lithuania); Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Užimtumas / Employment.
Summary / Abstract:

LTĮmonėms, kuriose dirba tam tikra dalis riboto darbingumo asmenų, nuo 2004 m. gegužės 1 d. panaikinamos kai kurių mokesčių lengvatos: pridėtinės vertės mokesčio lengvata, pelno mokesčio lengvata galioja iki Seimas priims atskirą sprendimą. Europoje plačiai paplitusios socialinės užimtumo įmonės, kurioms taikomos atitinkamos lengvatos tiek steigiant ir valdant tokias įmones, tiek ir apmokestinant jas. Tuo pačiu, valstybės sudarydamos palankias sąlygas tokių įmonių steigimuisi ir plėtrai, išsprendžia užimtumo problemą, t.y. šias įmones gali steigti ne tik neįgalieji, bet ir socialinę atskirtį patyrę asmenys dėl ilgalaikio nedarbo, bausmės atlikimo pataisos įstaigose ar praradus motyvaciją dirbti. Priimtame Lietuvos Respublikos Socialinių įmonių įstatyme įtvirtintas socialinių įmonių steigimo tikslas – įdarbinti tikslinėms grupėms priskirtus asmenis. Lietuvai įstojus į ES, iškyla problema dėl lygybės principo ir socialiai pažeidžiamų asmenų teisių užtikrinimo, siekiant sudaryti jiems lygias galimybes verstis ūkine komercine veikla ir konkuruoti. Straipsnio tikslas – išanalizuoti teisės aktus, kurie reglamentuoja socialinės užimtumo įmones, veikiančias Prancūzijoje, Graikijoje ir Italijoje bei palyginti su Lietuvos socialinių įmonių įstatymu. Užsibrėžto tikslo pasiekimui naudojami aprašomasis, lyginamasis ir analitinis metodai. Tyrimo objektas – užsienio šalyse veikiančios socialinės užimtumo įmonės. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinės įmonės; Užimtumas; Social enterprises; Emplolyment; European Union; Europos Sąjunga (European Union).

ENFor enterprises employing a certain number of persons of limited capacity to work, some tax advantages are repealed from 1 May 2004; value added tax relief and profit tax relief remain applicable until the Seimas enacts a separate resolution. Social measures of employment are widespread in Europe; they and subject to specific advantages applicable for the set-up and management, as well as the taxation of such companies. Thus, by creating favourable conditions for the incorporation and development of such enterprises, the state thereby also tackles the issue of employment, i.e. such enterprises can be set up not only by the disabled, but also by persons in social exclusion due to unemployment, imprisonment or lack of motivation to work. The adopted Law on Social Enterprises of the Republic of Lithuania lays down the purpose of establishing social enterprises—to employ the persons attributed to target groups. After Lithuania’s accession into the EU, the problem of ensuring the principle of equality and the rights of socially vulnerable persons has been brought forward in order to create equal opportunities for such individuals to engage in economic commercial activities and be competitive. The purpose of the article is to analyse the legal acts, which regulate social employment enterprises operating in France, Greece and Italy, and compare them with the Lithuanian Law on Social Enterprises. Descriptive, comparative and analytical methods are used to achieve this objective. The object of the study is foreign social employment enterprises.

ISBN:
9984550672
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9507
Updated:
2013-04-28 16:58:39
Metrics:
Views: 7
Export: