Romų švietimo iššūkiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Romų švietimo iššūkiai
Alternative Title:
Challenges for Roma education
In the Journal:
Etniškumo studijos. 2006, Nr.1, p. 87-119
Keywords:
LT
Romai; Švietimas; Išsilavinimas; Specialusis ugdymas.
EN
Roma; Education; Development; Special education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje įvertinama romų padėtis Lietuvos bendrojo lavinimo sistemoje - apžvelgiama bendra informacija apie romų švietimą, įvertinamas išsilavinimo lygis, lietuvių kalbos mokėjimas, pateikiama duomenų apie romų moksleivius. Išanalizavus švietimo politikos kontekstą ir praktikas, apžvelgiami teigiamos praktikos pavyzdžiai, kad būtų galima susidaryti išsamų vaizdą apie romų švietimo iniciatyvas. Taip pat identifikuojamos romų dalyvavimo šveitimo sistemoje problemos. Mokyklos nelankymas ir prasti rezultatai siejami su faktu, jog dalis romų kilmės mokinių mokyklą pradeda lankyti vyresnio, nei įprasta, amžiaus, todėl ankstyvesnis mokinių įtraukimas į švietimo sistemą laikomas esminiu veiksniu, kuris padėtų įveikti tendenciją, kai santykinai didelė romų dalis mokyklą meta jos nebaigę. Pastebima, kad tam tikra dalis romų telkiasi specialiosiose ugdymo įstaigose, kas rodo, jog bendrojo lavinimo sistema nesugeba atsižvelgti į kai kuriuos romų šeimų poreikius. Ikimomyklinis ugdymas, socialinė pagalba ir socialinių pedagogų veika kai kuriais atvejais patvirtina, jog romų lankomumą ir mokymosi rezultatus galima pagerinti. Politikos lygmeniu trūksta ilgalaikės romų švietimo strategijos, tačiau taip pat reikia stiprinti mokyklų pajėgumus atsižvelgti į individualius romų moksleivių ir romų šeimų poreikius. [Iš leidinio]

ENThe article assesses situation of Romas in Lithuanian public education system: the author reviews general information on Roma education, assesses their education level, proficiency in Lithuanian language, provides data on Roma school-children. Following analysis of educational policy context and practice, the work reviews examples of best practice in order to form a comprehensive picture about Roma educational initiatives. Also, the article identifies problems obstructing Romas participation in educational system. Absence from school and low achievements are linked to the fact that a part of Roma school-children start to attend school at older age than usual, therefore earlier involvement of school-children in educational system is considered to be a crucial factor in reversing the trend whereby relatively large share of Romas drop out of school before graduating. One can note that a certain part of Romas move to educational establishments for children with special needs, which indicates that public education system fails to take into account the needs of certain Roma families. Pre-school education, social assistance and social work of educational staff in some cases prove the fact that Romas attendance rates and study results can be improved. On a policy level, Lithuania lacks long-term Roma education strategy, however, simultaneously one has to enhance schools’ capacities to take into account individual needs of Roma school-children and their families.

ISSN:
1822-1041
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9414
Updated:
2021-03-08 11:05:32
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: