Perspectives of power-oriented economic growth conversion (with special reference to Russia)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Perspectives of power-oriented economic growth conversion (with special reference to Russia)
Alternative Title:
Energija pagrįsto ekonominio augimo virsmo perspektyvos (Rusijos pavyzdžiu)
In the Journal:
Ekonomika. 2006, t. 73, p. 46-56
Keywords:
LT
19 amžius; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija).
Summary / Abstract:

LTEkonominis augimas skirstomas į ekstensyvų ir intensyvų pagal darančius jam įtaką kiekybinius ir kokybinius veiksnius. Ekonominis augimas, pagrįstas socialinių-ekonominių sistemų periodiškumu ir prioritetinio sektoriaus plėtra, vadinamas agrariniu (tradiciniu), industriniu ir poindustriniu (informaciniu). Energetinis postūmis, įvykęs šiuolaikinėje istorijoje po technologinių revoliucijų, atliko pagrindinį ekstensyvaus ekonominio augimo, pagrįsto energijos išteklių panaudojimu XVIII-XIX a., ir intensyvaus ekonominio augimo, pagrįsto energijos taupymu XX-XXI a., vaidmenį. Tradiciškai ekonominio augimo tempai siejami su energijos vartojimo dydžiais. Ilgo periodo pasaulio ekonomikos dinamika parodė tiesioginę ekonominio augimo ir energijos sektoriaus raidos priklausomybę XIX-XX a. XX a. 8 - ojo dešimtmečio viduryje, kai energijos raidos krizė paplito po viso pasaulio ekonomiką, šios priklausomybės kryptingumas pasikeitė. Besivystančios ir transformuojamos ekonomikos plėtojosi ta pačia kryptimi, išsivysčiusiose šalyse ekonominio augimo ir energijos panaudojimo kryptys buvo priešingos. Šis straipsnis skirtas šiuolaikinių ekonominio augimo, grindžiamo energijos panaudojimu, rodiklių analizei. Siūlomi nauji ekonominio augimo tipai: augimas grindžiamas inovacijomis, ir augimas, pagrįstas energijos panaudojimu. Straipsnyje analizuojami trys galimi Rusijos raidos scenarijai, susiję su jos ekonomikos struktūra, ir įrodinėjama, kad pasiekti naujos ekonominio augimo, grindžiamo inovacijomis, kokybe įmanoma, kai ekonomika pagrįsta energijos panaudojimu.Reikšminiai žodžiai: Ekonominis augimas; Kiekybiniai veiksniai; Kokybiniai veiksniai; Economic growth; Quantitative factors; Qualitative factors.

ENEconomic growth can be extensive or intensive depending on qualitative and quantitative driving forces. Economic growth which is based on cycles of socio-economic systems and development of a priority sector is called agrarian (the traditional), industrial and post-industrial (information-based). The energetic stimulus arising from technological breakthroughs played the vital role in extensive economic growth based on use of energy resources in 18-19 centuries and in intensive economic growth based on energy saving in 20-21 centuries. Traditionally the speed of economic growth is linked to the scale of energy consumption. Economic dynamics of a long period of time demonstrated the dependence between economic growth and developments in energy sectors in 19-20 centuries. In mid 1970s, characterised by a spreading energy crisis in the global economy, the trend reversed. Developing economies and economies in transformation followed the same developmental trend, whereas as regards developed countries the trends of economic growth and energy consumption were different. This article analyses modern indicators of economic growth based on energy consumption. New types of economic growth are proposed: growth based on innovations, and growth based on energy consumption. The article analyses three possible scenarios of development in Russia related to its economic structure; it attempts to argue that it is possible to achieve new economic growth based on innovations when economy is based on energy consumption.

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9409
Updated:
2020-09-16 20:30:58
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: