Comparative testing of product quality and its practical potentiality in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Comparative testing of product quality and its practical potentiality in Lithuania
Alternative Title:
Produktų kokybės lyginamieji testai ir jų panaudojimo galimybės Lietuvoje
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2005, Nr. 5 (45), p. 73-79
Keywords:
LT
Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
Summary / Abstract:

LTProjektuojant lyginamųjų produktų testų sistemą Lietuvoje, svarbu įvertinti kitų šalių patirtį, pasinaudoti turimomis žiniomis. Aktualu numatyti galimus pokyčius rinkoje, jos dalyvių veiksmus, pavojus bei galimybes jų veiklai. Svarbu įvertinti lyginamųjų testų sistemos, kaip vartotojų švietimo politikos įrankio, galimybes Lietuvoje. Minėti klausimai yra sistemiškai nagrinėjami šiame straipsnyje. Straipsnis parengtas naudojant mokslinės, normatyvinės ir teisinės literatūros bei ekonominės veiklos logine analize ir apibendrinimus, apimančius teorinių, metodologinių teiginių ir verslo praktikos veiksmų sisteminimą bei autorių atlikta Lietuvos valstybinių institucijų ir visuomeninių organizacijų, formuojančių ir įgyvendinančių šalies vartotojų politiką, ekspertų apklausa. Atlikti tyrimai parodė, geriausios testavimo galimybės šiuo metu Lietuvoje yra maisto produktams, o prasčiausios – paslaugoms. Atliekant produktų kokybės lyginamuosius testus techniškai ir ekonomiškai būtų pravarti Baltijos valstybių kooperacija ir specializacija. Apibendrinus produktų lyginamųjų testų atlikimo metodikų bei testų pritaikymo galimybių tyrimo rezultatus galima teigti, kad savarankiškų, gerai informuotų, sugebančių priimti apgalvotus sprendimus vartotojų visuomenės formavimui reikalingos sutelktos ir planuojamos valstybės pastangos. Produktų lyginamieji testai kaip viena iš vartotojų švietimo ir informavimo priemonių, yra reikšmingi ir efektyvūs kuriant žinių visuomenę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Produktų kokybė.

ENIn designing comparative product test system in Lithuania, it is important to evaluate the experience of other countries, to use available knowledge. It is salient to foresee possible changes in the market, actions of its participants, risks and possibilities for their activities. It is important to evaluate the possibilities of a comparative test system, as an instrument of consumer education policy, in Lithuania. The above-mentioned issues are systematically addressed in this article. The article is prepared by using logical analysis and summary of scientific, normative and legal literature and economic activities, which comprise systematic classification of theoretical, methodological statements and business practice procedures as well as survey of experts from Lithuanian national and social organizations, shaping and implementing national consumer policy, performed by the authors. Performed research indicated that at this time in Lithuania, the best testing opportunities exist for food products and the worst – for services. In carrying out product quality comparative tests, in technical and economic terms, it would be beneficial for Baltic countries to cooperate and specialize. Following the summary of methodological results drawn from implementation of product comparative tests and opportunities for applying tests, one could claim that to educate the society of independent, well-informed consumers capable of taking reasoned decisions, one needs to co-opt concentrated and planned efforts of the state. Product comparison tests are significant and effective in cultivating knowledge society.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94
Updated:
2018-12-20 23:03:43
Metrics:
Views: 24    Downloads: 1
Export: