The concept of teachers innovative culture. Some implication for teacher development

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The concept of teachers innovative culture. Some implication for teacher development
In the Journal:
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTŠiuo metu vienas iš pagrindinių švietimo ir net visuomenės kaitos veiksnių – pedagogas. Tačiau tuo pačiu ir pats pedagogas turi keistis. Pedagogo veiklos kaita susijusi su jo inovacine kultūra. Straipsnyje sprendžiama mokslinė problema, kuri detalizuojama klausimais: kas sudaro pedagogo inovacinės kultūros koncertą; kaip pedagogo inovacinė kultūra pasireiškia? Straipsnio objektas – pedagogo inovacinė kultūra. Straipsnio tikslas – pagrįsti pedagogo inovacinės kultūros konstruktą. Straipsnio mokslinė problema sprendžiama keturiose straipsnio dalyse. Pirmojoje grindžiama pedagogo inovacinės kultūros samprata, antrojoje – atskleidžiamos kūrybiško pedagogo charakteristikos, trečiojoje – antrepreneriško, ketvirtojoje – novatoriško pedagogo charakteristikos. Pedagogo inovacinė kultūra apibrėžiama kaip pedagogo vertybių, nuostatų, požiūrių, elgsenos normų, taisyklių, net mąstymo būdo išraiška, pasireiškianti individo kūrybiškumu, antrepreneriškumu, novatoriškumu inovacinėje veikloje. Kūrybiškumo charakteristikos apima teigiamą savęs vertinimą, nepriklausomą elgesį, novatorišką, o ne adaptyvią elgseną, antrepreneriškumo – orientaciją į galimybių panaudojimą, aiškią veiklos motyvaciją, kapitalo ir išteklių valdymo gebėjimus, novatoriškumo charakteristikos – atvirumas kritikai, empatiškumas, gebėjimas nesilaikyti dogmų ir kt. Šių charakteristikų buvimas arba jų stygius sąlygoja, kiek pedagogas palankus inovacijoms, inovacinei veiklai. Inovacinė veikla kaip inovacinės kultūros išraiška apima idėjos generavimo, naujo ar modifikuoto produkto kūrimo, perėmimo, įsisavinimo ir kitus elementus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokytojų inovatyvi kultūra; Teachers innovative culture; Teachers education.

ENTeachers are currently among the key education and even society change factors. At the same time the very teachers should change. Teacher activity change is related to his or her innovative culture. The article addresses the scientific problem detailed through the following questions: what are the elements of innovative teacher culture concept; how innovative culture is expressed? The subject of the article is innovative teacher culture. The article aims to substantiate the construct of innovative teacher culture. The article in four parts addresses the scientific problem raised. The first part substantiates the concept of innovative teacher culture, the second one discloses creative teacher characteristics, the third one – entrepreneurial teacher characteristics, the fourth one - innovative teacher characteristics. Innovative teacher culture is a defined manifestation of teacher values, attitudes, viewpoints, behavioural norms, rules and even the way of thinking expressed through individual creativity, entrepreneurship, innovation in innovative activities. Creativity characteristics include positive self-assessment, independent behaviour, innovativeness rather than adaptive behaviour, and entrepreneurship – orientation to the use of potential, clear activity motivation, capital and resource management capacities, and innovativeness characteristics: openness to criticism, empathy, ability of going away from dogmas, etc. These characteristics or their shortage determine teacher predisposition to innovations and innovative activities. Innovative activities as the expression of innovative culture includes such elements as idea generation, a new or modified product development, taking over, mastering, etc.

ISSN:
0007-0637
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9393
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 27    Downloads: 1
Export: