Development trends of financial services for Lithuanian small and medium-sized enterprises

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Development trends of financial services for Lithuanian small and medium-sized enterprises
In the Book:
Keywords:
LT
Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises.
Summary / Abstract:

LTVisos vyriausybės, neatsižvelgiant į esamą šalies gerovę, siekia skatinti vystymąsi, skatindamos skirtingus veiksnius, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai didina augimo greitį. Gerai išvystyta finansų sistema yra vienas iš pagrindinių augimo faktorių. Lietuvos finansų sistemos vystymasis yra nepakankamas, palyginus su išsivysčiusiomis ir besivystančiomis Europos Sąjungos šalimis. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) finansavimas yra dar didesnė problema. Siekiant pagerinti SVV teikiamas finansines paslaugas, reikia vystyti visą finansų sektorių, nes efektyvi finansų sistema kuria sąlygas, kai įmonės ir namų ūkiai gali pasinaudoti finansinėmis paslaugomis visose augimo stadijose, sumažėja finansinių išteklių kaina ir kredito kainų skirtumai. Užsienio paramos projektų specialios kredito linijos SVV investicinių projektų finansavimui yra labai svarbios, nes jos užtikrina dideles sumas paskoloms ir gali būti prižiūrimos kompetentingų atstovų. Taip pat reikia vystyti alternatyvias finansavimo formas. Kredito unijų paslaugos yra labai svarbios tiems, kam reikia nedidelių paskolų. Greitas Lietuvos kredito unijų vystymasis rodo jų paslaugų reikšmę ir poreikį. Jos gali papildyti bankinio sektoriaus paslaugas aptarnaudamos kitus kredito rinkos segmentus ir regionus. Vystymąsi stabdo tai, kad trūksta lėšų finansuoti inovatyvias paslaugas. Tikimasi, kad su nacionalinių ir užsienio inovacijų bei technologijų vystymo programų pagalba rizikos kapitalui šios investicijos pasirodys patrauklesnės.Reikšminiai žodžiai: Finansinės paslaugos; Vystymosi tendencijos; Mažos ir vidutinės įmonės; Financial services; Development trends; Small-medium sized enterprises.

ENAll governments, irrespective of the country’s welfare, seek fostering their development by stimulating different factors, which directly or indirectly speed up their growth. A well-developed financial system is one of the major growth factors. The development of the Lithuanian financial system is insufficient compared to the developed and developing EU countries. Funding of small and medium enterprises (SMEs) is even a greater issue. To improve financial services provided to SMEs, the entire financial sector needs to be developed because an efficient financial system creates conditions where enterprises and households can use financial services at all the stages of growth, the price of financial resources reduces and credit price differences become smaller. Special credit lines for funding SME investment projects from foreign aid projects are very important because they ensure large amounts for loans and can be supervised by competent representatives. Alternative forms of funding need to be developed as well. Services of credit unions are very important for those who need small loans. Rapid development of credit unions in Lithuania shows their significance and the demand for their services. They can complement the services of the banking sector by serving other segments and regions of the credit market. Development is impeded by the lack of funds for financing innovative services. It is expected that the assistance from national and foreign programmes related to innovations and technology development will make these investments more attractive for venture capital.

ISBN:
8096918907
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9278
Updated:
2013-04-28 16:56:07
Metrics:
Views: 15
Export: