Latvijos ir Lietuvos regionų pavadinimai antrąja baltų kalba

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Latvijos ir Lietuvos regionų pavadinimai antrąja baltų kalba
Alternative Title:
Names of the regions of Latvia and Lithuania in the second Baltic language
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2019, t. 26, p. 121-138. Regionas: istorija, kultūra, kalba
Keywords:
LT
Latvija (Latvia); Tikriniai žodžiai; Vietovardžiai; Regionų pavadinimai; Perteikimas lietuvių kalba; Perteikimas latvių kalba; Vartosena.
EN
Latvia; Lithuania; Proper names; Place names; Names of the regions; Rendering in Lithuanian; Rendering in Latvian; Usage.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – išsiaiškinti pagal įvairius kriterijus skiriamų Latvijos ir Lietuvos regionų pavadinimų perteikimą ir vartoseną antrąja baltų kalba. Šaltiniais pasirinkti žodynai, enciklopedijos, spauda, turistams skirti Lietuvoje ir Latvijoje išleisti leidiniai, t kiti nemeniniai tekstai – tiek parašyti latviškai arba lietuviškai, tiek versti į latvių ar į lietuvių kalbą. Penkių Latvijos regionų – Kurzeme, Latgale, Sēlija, Vidzeme, Zemgale – pavadinimai pasižymi nemaža perteikimo ir vartosenos įvairove lietuvių kalba. Sistemiškai (ir sinchroniškai) vertinant pirmenybė būtų teikiama Latvijos regiono pavadinimo Kurzeme atitikmeniui lietuvių kalba Kuržemė, turinčiam tam tikrą vartosenos tradiciją. Tačiau pastaruoju metu matyti vietovardžio Kuršas populiarėjimas tiek istoriniame, tiek šiuolaikiniame kontekste. Tradiciniai ir paplitę yra vietovardžio Vidzeme atitikmuo Vidžemė ir Latgale atitikmuo Latgala, taip pat tinkamas yra artimo lietuvių analogui pavadinimo Sėla vartojimas kalbant apie Latvijos teritoriją. Pietų Latvijos regionas Zemgale lietuviškai dažniausiai vadinamas Žiemgala. Vis dėlto retais atvejais pastebėta ir kitokių, ne visada taisyklingų, pavadinimų vartosenos pavyzdžių. Kaip matyti iš latvių šaltinių, Lietuvos regionų pavadinimų perteikimas ir vartosena yra gerokai paprastesnė. Sudėtingiausias iš visų penkių regionų – Aukštaitija, Dzūkija, Mažoji Lietuva, Suvalkija, Žemaitija – pavadinimų yra pirmasis. Dėl pavadinimų pagrindą sudarančių tos pačios reikšmės būdvardžių šaknies priebalsių skirtumo (plg. lietuvių aukštas ir latvių augsts) rastos formos Aukštaitija ir Augštaitija, iš kurių taisyklinga yra ta, kuri panašesnė į originalą.Tiek pavadinimas Dzūkija, tiek Žemaitija kokių nors nuo lietuvių kalbos formų besiskiriančių variantų neturi, o pavadinimas Suvalkija viename iš šaltinių pavartotas su minkštąja latvių kalbos priebalse Suvaļkija. Toks perteikimas tiksliau atspindi tarimą, tačiau kol kas jis neturi vartosenos tradicijos. Sudėtinis regiono pavadinimas Mažoji Lietuva dažniausiai verčiamas pažodžiui Mazā Lietuva, nors pagal analogiją su kitais tokio pobūdžio vietų vardais galėtų būti perteikiamas dūriniu Mazlietuva. Regionų pavadinimų lyginimas parodė, kad Latvijos vietovardžių perteikimas lietuvių kalba, o Lietuvos – latvių kalba kinta ir žodynuose, ir tekstuose. Be to, pastebėta, kad lietuvių kalba sunku perteikti latvių kalbos žodį novads, kuris vartojamas tiek kaip skolinio reģions sinonimas, tiek teritorinio administracinio skirstymo vienetui pavadinti (kalbamąja reikšme tiktų lietuviškas ekvivalentas nuovadas). [Iš leidinio]

ENThe aim of the research is to find out the rendering and usage of Latvian and Lithuanian names of regions, singled out according to various criteria, in the second Baltic language. Dictionaries, encyclopaedias, press issues and information for tourists published in Lithuania and Latvia as well as other non-artistic texts, both written in Latvian or Lithuanian and translated into Latvian or Lithuanian, were chosen as sources for the investigation. The names of the five regions of Latvia, Kurzeme, Latgale, Sēlija, Vidzeme, Zemgale, are characteristic of quite diverse rendering and usage in the Lithuanian language. Systematically (and synchronically) assessing, the priority in giving a Latvian name of the region of Kurzeme the equivalent in Lithuanian Kuržemė as having a particular tradition of usage would be emphasised. However, recently, the growing popularity of the place name Kuršas in both historical and contemporary contexts is observed. Traditional and widespread equivalents are used in the following cases: the place name Vidzeme is rendered as Vidžemė and Latgale as Latgala; moreover, the usage of a Lithuanian equivalent Sėla being close to the name of the Latvian territory is suitable. A region of Southern Latvia, Zemgale, is most often named Žiemgala in Lithuanian. Nevertheless, in rare cases, other instances of the usage of these names, not always correct, were observed. As Latvian sources suggest, the rendering and usage of Lithuanian regions is much simpler. The most difficult name of the five regions, Aukštaitija, Dzūkija, Mažoji Lietuva, Suvalkija, Žemaitija, is the first one. Because of the difference in the consonants forming the basis of the root of the adjective having the same meaning (cf. Lithuanian aukštas and Latvian augsts), the forms Aukštaitija and Augštaitija were found; the form which is more similar to the original is the correct one.Both names Dzūkija and Žemaitija have no other variants differing from a Lithuanian form; and the name Suvalkija was used with a palatal consonant of the Latvian language, Suvaļkija, in one of the sources. Such rendering reflects pronunciation more precisely; however, still it has no tradition of being used. A complex name Mažoji Lietuva is usually translated word by word, Mazā Lietuva, even though, observing the analogy with other names of the same kind, it could be rendered by a compound Mazlietuva. The comparison of the names of regions demonstrates that the rendering of Latvian place names in Lithuanian and Lithuanian place names in Latvian is changing in both dictionaries and texts. Moreover, it is observed that it is difficult to render a Latvian word novads in Lithuanian, since it is used as both a synonym of a borrowing reģions and a name of a unit of territorial administrative division (in a spoken meaning, a Lithuanian equivalent nuovadas would be suitable). [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92567
Updated:
2021-03-16 17:04:53
Metrics:
Views: 4
Export: