Krovinių multimodaliniai vežimai: teisiniai aspektai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Krovinių multimodaliniai vežimai: teisiniai aspektai: disertacija
Alternative Title:
Multimodal Transportation of Cargo: Legal Aspects
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
193 lap
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 m. M. Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedroje. Dr. disert. (social. m.) - M. Romerio universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Multimodal carriage of goods: legal aspects Vilnius : [Mykolas Romeris University], 2006 34 p
Summary / Abstract:

LTĮsigaliojus Civiliniam kodeksui, Lietuvoje pirmą kartą buvo pateikta tiesioginio kombinuoto susisiekimo įstatyminė sąvoka. Taip Lietuvos CK rengėjai atsižvelgė į komercinės apyvartos poreikius ir didėjančią multimodalinių (kombinuotų) vežimų nacionalinėje bei tarptautinėje prekyboje reikšmę, bet tokio šių vežimų teisinio reglamentavimo ne pakanka ir jis turi būti plėtojamas. Disertacijos tyrimo objektas yra krovinių multimodalinių vežimų subjektų teisiniai santykiai, šių santykių teisinio reglamentavimo problemos. Darbe analizuojamos tik tos teisės normos bei pasaulinės tendencijos, kurios gali padėti sukurti, suderinti ir patobulinti krovinių multimodalinių vežimų teisinį reglamentavimą Lietuvoje. Remiantis tuo, kad multimodaliniuose vežimuose dalyvauja skirtingų transporto rūšių vežėjai, kurie unimodaliniuose krovinių vežimuose turi tik jiems būdingus atsakomybės režimus, nemažai dėmesio skiriama atskirų transporto rūšių vežėjų bei kitų subjektų teisinės padėties atskleidimui. Multimodalinis krovinių vežimas atliekamas vienos sutarties, kuri yra krovinių vežimo sutarties porūšis, pagrindu, dėl šios priežasties disertacijoje trumpai aptariami bendrieji vežimo sutarties apibūdinimo klausimai. Kadangi technologiškai krovinio multimodalinis vežimas neįmanomas be kitų, ne vežimo sutarties dalyvių, subjektų paslaugų, t. y. transporto terminalų operatorių, stividorų ir kt., padaryta jų teisinės atsakomybės analizė. Darbe nagrinėjami kai kurie šių asmenų, vežėjų ir transporto naudotojų teisinių santykių aspektai. [Iš leidinio]

ENAfter the Civil Code came into force, the legislative concept of the direct combined connection was presented in Lithuania. By doing so, the Lithuanian authors of the CC took into consideration the importance of multimodal transportation for national and international trade. However, the existing legal regulation needs to be further developed. The object of the dissertation is legal relations between multimodal transportation subjects, the problems of legal regulation of these relations. The work is analyzing only those legal norms and world tendencies that can help to create, harmonize, and improve multimodal transportation legal regulation in Lithuania. Considering that carriers of various types of transportation participate in multimodal transportation, and that they have responsibility regimes that are characteristic of their mode transportation, much attention is dedicated to the legal situation of individual types of carriers and other entities. Multimodal transportation is carried out on the basis of one agreement, which is a subtype of a transportation agreement. For this reason the dissertation gives a short overview of general questions related to the description of such agreements. Since, technologically, multimodal transportation is impossible without the services of other entities, which are not party to the transportation agreement ‒ transport terminals operators, stevedores, and the like an analyses of their legal responsibility has been carried out. The work examines some of the legal relations aspects among these entities, carriers, and transport users.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9221
Updated:
2022-02-07 20:09:12
Metrics:
Views: 34
Export: