LDK Baroko pamokslas: tarp ars vivendi ir ars morendi : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
LDK Baroko pamokslas: tarp ars vivendi ir ars morendi: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
220 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 metais Vilniaus universitete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Baroque Sermon in Grand Duchy of Lithuania between ars vivendi and ars moriendi Vilnius : [Vilnius University], 2006 28 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojami XVII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės įvairaus žanro (sekmadienio, proginiai, laidotuvių) katalikų pamokslai lietuvių ir lenkų (iš dalies – lotynų) kalbomis, kadangi įveikus protestantiškąją Reformaciją ir įgyvendinus katalikiškąją Reformą, katalikų dvasininkų pamokslai tapo gausiausia to meto literatūrinės produkcijos dalimi. Disertacijoje pirmiausia aptariama retorikos situacija Baroko epochoje bei tuo metu dėl retorikos vaidmens išaugimo ir dėl katalikiškosios Reformos suklestėjęs pamokslo žanras. Pagrindinėje antroje dalyje pamokslai analizuojami pagal tam tikras temas, kurių pasirinkimą lėmė pačiuose pamoksluose dažniausiai keliamos temos bei svarstomos problemos: dorybingo ir nuodėmingo žmogaus paveikslai, tam tikri gyvenimo modeliai, neatsiejami nuo erdvės ir laiko konceptų, pilietiškumo problematika bei viena populiariausių ir svarbiausių Baroko epochos temų – mirtis. Pamokslų analizė dažnu atveju remiasi „bendrosiomis vietomis“ (loci communes), Antikos laikus siekiančiomis temomis ir vėliau pasipildžiusiomis kitomis reikšmėmis. Disertacija baigiama adresato ir teksto raiškos bei jame keliamų vertybių problema: pamokslų temos, pavyzdžiai bei atitinkamos raiškos priemonės pasirenkamos atsižvelgiant į adresatą, jo luomą, išsilavinimą. Baroko pamokslų analizė atskleidžia to meto žanrinę ir stilistinę įvairovę, tikybinių bei retorinių raiškos formų ypatumus ir išryškina dramatišką asmens situaciją: tarp menkumo ir didybės, tarp pasmerkimo ir išganymo, tarp mirties ir gyvenimo. [Iš leidinio]

ENThe thesis analyses various Lithuanian and Polish (partially Latin) Catholic preachments (Sunday, ceremonial, funeral, etc.) in the Grand Duchy of Lithuania in 17th century, since preachments of Catholic priests appear as the best literature after defeating the Protestant Reformation and implementing the Catholic Reform. In the beginning, the author discusses the situation of rhetoric in Baroque epoch and preachment genre which bloomed due to the role of rhetoric and Catholic Reform. The second part of the thesis analyses preachments from the perspective of particular themes which were chosen according to themes and problems discussed in preachments: images of moral and amoral people, certain models of living concurrent with the concepts of space and time, problems related to public spirit, and one of the most popular and important Baroque subjects, i.e. death. The analysis of preachments is often based on So called “general places’ (loci communes), Ancient themes, and other meanings that came up a bit later. The thesis ends with a problem of the recipient, expression of texts, and values of preachments: themes, examples, and tools of expression are chosen taking into account the recipient, its social status, education, etc. The analysis of Baroque preachments discloses genre and stylistic variety of preachments as well as particularities of religious and rhetoric forms of expression, and highlights dramatic situation of humans: between the little and the great, the censure and the saving, and death and life.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9219
Updated:
2022-01-27 17:32:35
Metrics:
Views: 23
Export: