Keli su muzika susiję Vytauto Bacevičiaus laiškų fragmentai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Keli su muzika susiję Vytauto Bacevičiaus laiškų fragmentai
In the Book:
Keywords:
LT
Grazyna Bacewicz; Vytautas Bacevičius; Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Prancūzija (France); Lietuva (Lithuania); Archyvai / Archives; Epistoliarinė literatūra / Epistolary literature; Modernizmas / Modernism; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTVytautas Bacevičius – iškilus, į mūsų kultūrą dar neintegruotas kompozitorius ir pianistas. Be galingo muzikinio talento, jis turėjo polinkių ir kitoms meno sritims: turėjo aktoriaus, beletristo duomenų, skverbėsi į abstrakčios tapybos paslaptis, vis ieškodamas paralelių tarp jos ir savo atonalių opusų. 1995 m. balandžio 27 d. per muzikologų konferenciją Lodzėje Lietuvai buvo įteikta archyvinė medžiaga, susijusi su Vytauto Bacevičiaus kūryba ir asmenybe. Didžiąją archyvo dalį sudaro 1638 jo laiškai bei atvirlaiškiai motinai, broliui Kiejstutui ir jo žmonai Halszkai, seseriai Gražynai ir jos vyrui Andrzejui bei dukrai Alinai (vėliau ir Alinai su vyru Jerzy‘iu), seseriai Wandai. Plataus temų spektro jo laiškuose gausu su XX (ir ne tik) amžiaus muzika susijusių minčių. Į amžininkus amerikiečių kompozitorius žvelgia itin kritiškai, pašaipiai ar net sarkastiškai. Daug įvairiau vertina europiečius, ypač išskiria prancūzus. Atmeta taisyklėmis paremtas sistemas. Laiškuose daug studijų Paryžiuje atgarsių, atsispindi noras sugrįžti į to miesto atmosferą. Dėl muzikos kūrybos ir šiuolaikiškumo kartais aštriai polemizuoja su broliu Kiejstutu. Itin entuziastingai atsiliepia apie sesers Gražynos kūrybą. Nemažai rašo apie savo mokinius, priežastis, skatinančias juos studijuoti pianizmo meną. Straipsnyje pateikti keli Bacevičiaus laiškų fragmentai atskleidžia ir jo kaip kompozitoriaus kūrybos proceso ypatumus. Fragmentų vertimuose (iš lenkų kalbos) perteikiama laiškų autoriaus autentiška vardų rašyba ir įvairuojantis datavimas.Reikšminiai žodžiai: Abstrakti muzika; Atonali muzika; Grazyna Bacewicz; Kūryba; Laiškai; Modernizmas; Muzika; Muzikinės sistemos; Muzikos forma; Niujorkas; Paryžius; Simfonija; Vytautas Bacevičius; Vytautas Bacevičius; Vytautas Bacevičius, archyvas, laiškai, pianistas; Abstract music; Atonal music; Correspondence; Creation; Grazyna Bacewicz; Letters; Modernism; Music; Music forms; Music systems; New York; Paris; Symphony; V. Bacevičius; Vytautas Bacevičius.

ENVytautas Bacevičius was a prominent composer and pianist, not integrated into our culture yet. Apart from a powerful musical talent, he had a gift for other areas of art: he had qualities of an actor, a talent for fiction, he tried to learn the secrets of abstract painting by looking for parallels between it and own atonal opuses. Lithuania received archival material, related to Bacevičius’s works and personality, in the conference of musicologists in Łódź 27 April 1995. The largest part of the archive consists of 1638 letters and postcards to his mother, brother Kiejstutas and his wife Halszka, sister Gražyna, her husband Andrzej and daughter Alina (later Alina and her husband Jerzy) and sister Wanda. His letters, which cover a wide range of topics, are abundant in ideas related to the 20th-century music (and not only). He was particularly critical, mocking and even sarcastic towards contemporary American composers. His opinion about European composers varied, he distinguished the French ones in particular. He rejected the systems based on rules. His letters contain a lot of reflections of his studies in Paris and his desire to experience this city’s atmosphere again. He often sharply disputed with his brother Kiejstutas about creation of music and being modern. He was particularly enthusiastic about his sister Gražyna’s works. He wrote quite a lot about his pupils, reasons encouraging them to study the art of pianism. Several fragments of Bacevičius’s letters, provided in the article, also reveal the peculiarities of his, as composer’s, creative process. The translations of the fragments (from Polish) convey the letter author’s authentic name writing and varying dating.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9094
Updated:
2013-04-28 16:53:15
Metrics:
Views: 14
Export: